Rekrutacja

Informacja dla rodziców w sprawie naboru na rok szkolny 2024/2025

 

Drodzy rodzice.

Informujemy, że rekrutacja do I klas szkół podstawowych rozpoczyna się 12 lutego i potrwa do 8 marca. W roku szkolnym 2024/2025 naukę w klasie I szkoły podstawowej rozpoczyna dziecko 7‑letnie (tj. urodzone w roku 2017) oraz na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2024 kończy 6 lat (tj. urodzone w roku 2018), jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do klasy I do następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Tartacznej 25,

- Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Słowackiego 4.

 

Dziecko w wieku 6 lat, które nie pójdzie do I klasy szkoły podstawowej, jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych rozpoczyna się 12 lutego i potrwa do 4 marca.

Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do następujących placówek, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski:

- Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” przy ulicy Tartacznej 10,

- Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Tartacznej 25.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do powyższych szkół podstawowych, przedszkola publicznego i oddziału przedszkolnego można uzyskać w siedzibach placówek.

 

Ponadto informujemy, że na terenie gminy funkcjonuje przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną

- Przedszkole Publiczne Dinuś przy ulicy Kościuszki 12,

oraz dwa przedszkola niepubliczne:

- Przedszkole Niepubliczne „Reksio” przy ulicy Bohaterów Września 5 (dodatkowa lokalizacja prowadzenia zajęć: ul. Piastów 2),

- Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole przy ulicy Bohaterów Września 11,

szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do tych placówek można uzyskać w ich siedzibach.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w odnośnikach:

- „Nabór do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski na rok szkolny 2024/2025”;

- „Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025”.

Podaje się do publicznej wiadomości akty prawne obowiązujące w zakresie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Solec Kujawski:

  1. Zarządzenie nr V/14/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
  2. Uchwała nr LVI/408/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.
  3. Uchwała nr XXIV/224/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski.