Nowa stawka za gospodarowanie odpadami

Nowa stawka za gospodarowanie odpadami

NOWA STAWKA OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 LIPCA 2022 ROKU

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

 

Zgodnie z Uchwałą nr Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty, nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi

35,00 zł miesięcznie/osoba.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Burmistrz Solca Kujawskiego określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stosując podwyższoną stawkę opłaty, tj., trzykrotność stawki podstawowej.

Zwalnia się w części, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki podstawowej. Zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym zadeklarował posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Zgodne z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawski, określa się wymagania dotyczące kompostownika przydomowego:

1)  Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne powadzi się w:

a) kompostownikach otwartych składających się z 4 ścian zbudowanych z desek, siatki lub innych materiałów,

b) kompostownikach zamkniętych – plastikowych lub drewnianych pojemnikach z otworami pozwalającymi na wentylację, stwarzającymi optymalne warunki do rozkładu;

2) kompostowanie  przydomowych kompostownikach powinno być prowadzone w taki sposób aby nie powodować uciążliwości dla sąsiadów.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje obowiązku składania przez właścicieli nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Burmistrz Solca Kujawskiego pisemnie zawiadomi o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w dotychczas złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania, przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub rachunek bankowy Gminy Solec Kujawski za każdy kwartał, w którym na danej nieruchomości zamieszkują mieszkańcy, w terminach kwartalnych:

I kwartał do 15 marca każdego roku,

II kwartał do 15 czerwca każdego roku,

III kwartał do 15 września każdego roku,

IV kwartał do 15 grudnia każdego roku.

 

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, np. zmiana liczby osób związana z przeprowadzką, narodzinami dziecka, zgonem mieszkańca, itp. należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.