Nabór partnerów Rady ZIT

Zarząd Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór partnerów społeczno – gospodarczych Rady ZIT BydOF jako ciała konsultacyjnego – opiniodawczego. Rada składa się z przedstawicieli władz regionalnych, lokalnych i miejskich oraz innych instytucji publicznych, partnerów gospodarczych i społecznych, właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, takich jak partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacji pozarządowych, oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji w stosownych przypadkach, jednostki badawcze i uczelnie wyższe. Do najważniejszych zadań Rady należy wyrażanie opinii, podejmowanie inicjatyw, proponowanie rozwiązań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT/Strategii ponadlokalnej. Szczegóły dotyczące naboru TUTAJ. Warunkiem przystąpienia do naboru na członka Rady jest przesłanie Formularza zgłoszeniowego dla partnerów społecznych i gospodarczych, w terminie do 10 października 2022 r. Formularz oraz inne dokumenty TUTAJ.