Budżet na 2021 r.

Budżet 2021 rok

Jedna z najistotniejszych, jeśli nie najważniejsza decyzja regulująca pracę samorządu została podjęta na grudniowej sesji rady miejskiej. Tą decyzją jest uchwalenie budżetu na najbliższy rok. Projekt uchwały budżetowej został przygotowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych, uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i na podstawie podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu, określonych w zarządzeniu burmistrza. Ogółem dochody gminy na 2021 r. określono na kwotę 117 mln zł. Z kolei wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 112 mln zł.

Źródłami dochodów gminy są dochody bieżące stanowiące 74,4 proc. planowanych dochodów ogółem i dochody majątkowe - 25,6 proc. planowanych dochodów ogółem oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 0,3 proc. Jak wynika z przedstawionych źródeł dochodów bieżących, największym jest dochód własny gminy, na który składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy i dochodów jednostek budżetowych.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskie w Solcu Kujawskim pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Solec Kujawski na 2021 rok i nie wniosła uwag. Również pozytywną opinię o projekcie budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa. W głosowaniu za przyjęciem budżetu opowiedzieli się wszyscy radni. Podobnie zagłosowali za przyjęciem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024, którą RIO zaopiniowała także pozytywnie.