Roczne Programy Współpracy

Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotycząca projektu programu współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Burmistrz Solca Kujawskiego przygotował i przedstawił do konsultacji społecznych projekt „Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi  w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021”.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi  w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021” było włączenie w prace na dokumencie , możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział organizacji pozarządowych w konsultacjach pozwala na uzgodnienie jego zapisów w taki sposób, aby uwzględniały one interesy wszystkich stron.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 16.09.2020 r. Zarządzeniem nr V/134/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 września 2020 roku. Termin trwania konsultacji wyznaczono od 16.09.2020 do 16.10.2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem, informacja o konsultacjach została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim ( zakładka Urząd ----organizacje pozarządowe) oraz na stronie internetowej www.stacja-konsultacja.pl

Opinie i uwagi należało przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: jpopatsoleckujawski [dot] pl, w formie papierowej bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, w godzinach pracy urzędu (pokój nr 1), bądź droga pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7,
86-050 Solec Kujawski.

Do projektu „Programu współpracy Gminy Solec Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2021” NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG.

Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, że projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Solec Kujawski organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”, przedłożony zostanie Radzie Miejskiej w Solcu Kujawskim w niezmienionym brzmieniu.

Z upoważnienia Burmistrza-

(-) Justyna Żebrowska Dudek

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich