Dowóz uczniów do szkół

Informujemy, że obowiązek zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Solec Kujawski, odbywa się na podstawie zakupu biletów miesięcznych dla uprawnionych uczniów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 32 ust. 5 oraz art. 39 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe), uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu i opieki w czasie przewozu, są:

  1. dzieci spełniające obowiązek przedszkolny i dzieci pięcioletnie, których droga z domu do przedszkola (oddziału przedszkolnego) przekracza 3 km, oraz
  2. uczniowie, których droga z domu do szkoły, w której obwodzie mieszkają, przekracza odległości:
    • 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
    • 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

Zgodnie z zawartą w dniu 15 lipca 2021 roku umową, usługę dowożenia uczniów do szkół w roku szkolnym 2021/2022 realizować będzie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Bydgoszczy.
Dowozy i odwozy w trakcie roku szkolnego 2021/2022 odbywać się będą na następujących trasach:

  • Trasa nr 1 Solec Kujawski - Chrośna - Solec Kujawski
  • Trasa nr 2 Solec Kujawski - Otorowo - Rudy - Solec Kujawski
  • Trasa nr 3 Solec Kujawski - Przyłubie - Solec Kujawski

Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w transporcie publicznym obowiązkowe jest noszenie maseczek, w związku z powyższym, informujemy o konieczności przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznych przeciwepidemicznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz wewnętrznych wytycznych przewoźnika realizującego dowozy uczniów do szkół, a także organizatora dowozu.

Zarządzeniem nr V/126/20 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku przyjęty został Regulamin dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Solec Kujawski, który obowiązywać będzie od dnia 1 września 2020 roku. Ustalony regulamin określa zasady dowozu uczniów do szkół, obowiązki organizatora dowozu, dyrektorów, opiekunów uczniów dowożonych oraz uczniów i ich rodziców. Otworzy się w nowym oknie<Regulamin dowozu uczniów>