Ankieta Lokalnej Grupy Działania

Logo LGD.[0]

Prezes Lokalnej Grupa Działania „Trzy Doliny” zwrócił się do z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest wskazanie najważniejszych problemów danego obszaru badanego, identyfikacja grup defaworyzowanych oraz ustalenie hierarchii celów i proponowanych rozwiązań. Kwestionariusz zawiera pytania zamknięte (rozstrzygające), wielokrotnego wyboru (także ze skalowaniem i rangowaniem) oraz pytania otwarte, umożliwiające swobodną wypowiedź respondenta. Ankieta jest podzielona na obszary tematyczne, w tym: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Dzięki ankiecie, możliwość wypowiedzi będą mieli potencjalnie wszyscy mieszkańcy obszaru LSR, przedstawiciele społeczni, w tym organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze oraz sektor publiczny. Dodatkowo ankieta stanowi też formę partycypacji skierowaną do osób niemogących uczestniczyć w warsztatach lub konsultacjach otwartych. Planowany czas zbierania danych ankietowych – 6-8 tygodni.

Poniżej link, który przekieruje do kwestionariusza ankiety

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfql6XNjHh9QkdETIUMy5s45i34UnEvU90OzHSyJIdIt0XxDw/viewform?usp=sf_link

Dodatkowo informacje dotyczące ankiety są zamieszczone na stronie głównej na stronie www.trzydoliny.eu w zakładce ,, Wsparcie przygotowawcze 19.1"


Adres źródłowy: https://soleckujawski.pl/news/ankieta-lokalnej-grupy-dzialania

Załączniki
  • [0] https://soleckujawski.pl/sites/default/files/styles/aktualnosci_slider_1170x589/public/obrazek/2022-08/logo_na_www.jpg?itok=e4PQw232