Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, mogą otrzymać pomoc w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić przesłanki określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika do Burmistrza Solca Kujawskiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego (kopia).
  2. Dokumenty potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kopie).
  3. Dokument potwierdzający datę zdania przez młodocianego pracownika odpowiedniego egzaminu z wynikiem pozytywnym – dyplom, certyfikat lub świadectwo (kopie) albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
  4. Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu kursu (kopie).
  5. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę (kopie).
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  7. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Wszystkie kopie muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Informujemy również, że każdy pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, powinien powiadomić o zawarciu takiej umowy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Ponadto informujemy, że przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112). Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Do pobrania (druki w załączniku)