Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego mogą otrzymać pomoc w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Aby otrzymać dofinansowanie należy spełnić przesłanki określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Dokumenty, które należy przygotować ubiegając się o dofinansowanie: Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie składa wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

  1. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego (kopia).
  2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (kopie).
  3. Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym – dyplom, certyfikat, świadectwo (kopie) albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu.
  4. Świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o ukończeniu kursu (kopie).
  5. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę (kopie).
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  7. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis lub kserokopie otrzymanych zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.

Wszystkie kopie muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Informujemy również, że każdy pracodawca, który zawarł z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, powinien powiadomić o zawarciu takiej umowy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.