Działki przeznaczone do sprzedaży

Na sprzedaż są następujące nieruchomości gruntowe, położone w Solcu Kujawskim przy ul. Łąkowej:

132/2 o pow. 0,0849 ha, cena wywoławcza brutto  126 700,00 zł

132/3 o pow. 0,0855 ha, cena wywoławcza brutto 127 600,00 zł

132/4 o pow. 0,0861 ha, cena wywoławcza brutto 128 500,00 zł

132/5 o pow. 0,1084 ha, cena wywoławcza brutto 164 900,00 zł

111/2 o pow. 0,1027 ha, cena wywoławcza brutto 138 200,00 zł

111/3 o pow. 0,1149 ha, cena wywoławcza brutto 136 200,00 zł

111/4 o pow. 0,1213 ha, cena wywoławcza brutto 150 100,00 zł

111/5 o pow. 0,1185 ha, cena wywoławcza brutto 146 700,00 zł


        

BURMISTRZ

SOLCA KUJAWSKIEGO

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz.U.2023, poz. 344) oraz § 3 ust. 1 i § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu
i sposobu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. 2021.2213)oraz wykazu o przeznaczeniu tych nieruchomości do zbycia

 

Burmistrz Solca Kujawskiego

o g ł a s z a

I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych na terenie Parku Przemysłowego w Solcu Kujawskim

 

1. Opis nieruchomości :

Lp

Położenie

nieruchomości,
ulica

Nr działki

Pow. działki
w ha

 

Całkowita pow. nieruchomości

w ha

Księga Wieczysta nr

Funkcja w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości w zł*

1.

Park Przemysłowy

(ul. Kujawska)

 

1044/12

1044/10

**

1,1963

0,8998

2,0961

BY1B/00014727/0

BY1B/00014727/0

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Uchwała Nr XXXVII/289/21

(P/U-9)

2 305 710,00 zł

2.

Park Przemysłowy

(ul. Paryska)

 

1047/7

 

0,1594

 

0,1594

 

BY1B/00136357/6

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Uchwała Nr XXXVII/289/21

(P/U-9)

   175 340,00 zł

3.

Park Przemysłowy

(ul. Kujawska)

1064/3

1064/5

1064/6

 

1,1638

0,4054

0,0946

 

 

1,6638

 

BY1B/00053690/6

BY1B/00053690/6

BY1B/00053690/6

 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Uchwała Nr XXXVII/289/21

(P/U-9)

1 830 180,00 zł

4.

Park Przemysłowy

(ul. Paryska, Rzymska)

1056/4

1089

 

0,2293

0,5140

 

 

0,7433

 

BY1B/00062215/9

BY1B/00062215/9

 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Uchwała Nr XXXVII/289/21

(P/U-9)

Uchwała Nr XXXVII/288/21

                      (P/U-4)

   817 630,00 zł

5.

Park Przemysłowy

(ul. Rzymska)

1077/12

1077/13

(powstałe z podziału dz. 1077/11)

1079/1

 0,0155

0,5613

 

 

 

 

0,3517

0,9285

BY1B/00015254/0

BY1B/00015254/0

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Uchwała Nr XXXVII/288/21

   (P/U-4)

oraz pod drogę publiczną klasy lokalnej (KDL-1)

1 021 350,00 zł

6.

Park Przemysłowy

(ul. Rzymska)

 

1079/2

 

 

0,5506

 

0,5506

BY1B/00133716/0

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Uchwała Nr XXXVII/288/21

    (P/U-4)

605 660,00 zł

7.

Park Przemysłowy

(ul. Paryska)

1073/10

1073/11

(powstałe z podziału dz. 1073/4)

 0,0264

0,0012

 

 

0,0276

BY1B/00133717/7

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Uchwała Nr XXXVII/289/21

(P/U-9)

oraz pod drogę publiczną klasy lokalnej (KDL-4)

     30 360,00 zł

8.

Park Przemysłowy

(ul. Paryska)

1055/4

0,2774

0,2774

BY1B/00183307/5

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

Uchwała Nr XXXVII/289/21

(P/U-9)

305 140,00 zł

 

łącznie

 

 

6,4467

 

 

7 091 370,00 zł

*Do ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT.

**Na zbycie przedmiotowej nieruchomości wymagana była zgoda Rady Miejskiej (Uchwała Nr XXXIII/260/21 z dn. 24 września 2021r.)

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane położone na terenie Parku Przemysłowego stanowią teren inwestycyjny, który wraz z przyległymi niezabudowanymi działkami gruntowymi będącymi własnością osób prywatnych, przeznaczony jest do zagospodarowania pod jedną działalność gospodarczą – nową inwestycję tj. wykonanie robót budowlanych w wyniku których powstaną nowe budynki i budowle.

Teren ten jest płaski z miejscowymi nierównościami i zagłębieniami o nawierzchni gruntowo – trawiastej, miejscowo porośniętej drzewostanem i krzewami o charakterze samosiejek. Posiada dostęp do dróg publicznych, tj. ulic: Rzymskiej, Paryskiej i Kujawskiej.

Teren obszaru inwestycyjnego sąsiaduje z terenem niezabudowanym przeznaczonym pod funkcję usługowo – produkcyjną, z terenem zabudowanym obiektami usługowo – produkcyjno – magazynowymi oraz mieszkalno – gospodarczymi i drogą krajową nr 10. Nieruchomości zabudowane stanowią tereny o dużych powierzchniach z zabudową biurowo – produkcyjno – usługowo – magazynową.  

2. Dla przedmiotowych nieruchomości obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone Uchwałami: Nr XXXVII/288/21 z dnia 7 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 17 grudnia 2021r., poz.6702), Nr XXXVII/289/21 z dnia 7 grudnia 2021r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Z 17 grudnia 2021r., poz.6701).

3. Ciężary i Ograniczenia:

- Nieruchomości zapisane w KW nr BY1B/00014727/0, BY1B/00136357/6, BY1B/00053690/6, BY1B/00133716/0, BY1B/00133717/7, BY1B/00183307/5 nie są obciążona żadnymi ciężarami, ograniczeniami.

- Nieruchomości zapisane w KW nr BY1B/00062215/9 – w dziale III wpisane jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym, które nie dotyczy przedmiotowych nieruchomości.

- Nieruchomości zapisane w KW nr i BY1B/00015254/0- w dziale III wpisana jest służebność przesyłu ustanowiona na czas nieokreślony, za jednorazowym wynagrodzeniem na nieruchomościach położonych w Solcu kujawskim, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na działkach nr 1077/12, 1077/13 (powstałe z podziału działki nr 1077/11) i 1079/1.

 

4. W ewidencji gruntów działki zostały sklasyfikowane jako grunty orne, pastwiska i łąki oraz grunty pod rowami:

1044/12 – RV, RVI, PsIV; 1044/10 – RV, RVI; 1047/7 – ŁIV; 1064/3 – RV; 1064/5 – RV; 1064/6 – RV; 1056/4 – ŁIV; 1089 – RV, W; 1077/12 – Tp; 1077/13 - RV; 1079/1 – RV; 1079/2 – RV, ŁIV; 1073/10 – Tp; 1073/11 - RV; 1055/4 - ŁIV

 

5. Pisemne oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Przetarg pisemny nieograniczony Park Przemysłowy” w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r., do godz. 15.00. Oferty można również nadsyłać pocztą lub przez kuriera, wówczas powinny być one umieszczone w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić nazwę i adres Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, na wewnętrznej kopercie napis „Przetarg pisemny nieograniczony Park Przemysłowy".

6. Regulamin przetargu:

6.1. Szczegółowe zasady i warunki przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przetargu  ustalony Zarządzeniem Nr V/52/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5 czerwca 2023r., które dostępne jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokoju nr 5.

 

6.2. FORMULARZ OFERTY stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

6.3. Kryteria, którymi zbywca będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty określa załącznik nr 2 do Regulaminu.

 

7. Termin i miejsce części jawnej przetargu: 11 sierpnia 2023r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w sali sesyjnej w Solcu Kujawskim, przy ulicy 23 Stycznia 7, o godz. 800.

9. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium (w pieniądzu) w wysokości 10% ceny wywoławczej netto, tj.: 709 137,00 zł, na konto UM w Banku PeKaO S.A. I oddział Solec Kujawski nr 60 1240 3507 1111 0000 3057 6548, do dnia 4 sierpnia 2023 r.

Wadium winno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne (wadium) znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 4 sierpnia 2023 r.. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia gruntu, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz Sprzedającego.

Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu podlega zwrotowi, nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym, w sposób wskazany przez oferenta.

10. Z uzasadnionej przyczyny zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu.

11. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

12. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

13. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

14. Wyciąg z ogłoszenia o I przetargu pisemnym nieograniczonym na łączną sprzedaż przedmiotowych nieruchomości ukaże się w prasie codziennej ogólnokrajowej.

15. Niniejsze ogłoszenie dostępne będzie na stronie internetowej www.soleckujawski.pl i bip.soleckujawski.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.

 

16.  Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7, pok. Nr 5,  tel. 52 387 01 19, e-mail: nieruchomosciatsoleckujawski [dot] pl.

 

17. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

 

18. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną, które zapoznają się z Regulaminem i warunkami pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na łączną sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Solec Kujawski.

 

 

Solec Kujawski, dnia 06.06.2023r.


dz. 2809 – ul. Lipowa

pow. 0,4724 ha

teren zabudowy usług podstawowych ogólno osiedlowych skoncentrowanych (62U)

cena wywoławcza netto: 1 100 000,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.


dz. 2801 – ul. Lipowa

pow. 0,2776 ha

teren zabudowy usług podstawowych ogólno osiedlowych skoncentrowanych (56U)

cena wywoławcza netto: 650 000,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.


dz. 1043/3 – ul. Kujawska/Haska

pow. 0,4651 ha

tereny zabudowy usługowej (U-1)

cena wywoławcza netto: 599 400,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.


dz. 1032 – ul. Kujawska

pow. 0,5515 ha

tereny zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej towarzyszącej funkcji usługowej (U/MN-2)

cena wywoławcza netto: 546 400,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.


dz. 277/6 i dz. 277/7 – Przyłubie

łączna pow. 0,2634 ha

dz. 277/6 Działka gruntowa wraz z zabudową mieszkalno-gospodarczą

dz. 277/7 Działka gruntowa niezabudowana

brak MPZP

łączna cena wywoławcza brutto: 484 700,00 zł

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.

 

 

 

 

 

dz. 689 – ul. Toruńska

 - pow. 0,1504 ha

 - cena wywoławcza brutto: 170 000,00 zł

 - Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na stronie internetowej bip.soleckujawski.pl,

   a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7.