Budżet obywatelski

Plakat

Głosowanie - zarządzenie zmieniające

Pobierz zarządzenie

Głosowanie - zarządzenie

Pobierz zarządzenie

Karta do głosowania

Pobierz kartę do głosowania

Lista projektów

Pobierz listę projektów

Głosowanie - ogłoszenie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 4 października 2023 roku

o terminie przeprowadzenia konsultacji nad projektami w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku

 

Stosownie do § 12 ust. 1 uchwały nr LXVI/447/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 2848)

 

BURMISTRZ SOLCA KUJAWSKIEGO

podaje do publicznej wiadomości, iż konsultacje nad projektami w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) w 2024 roku,  odbędą się

W TERMINIE OD 10 DO 20 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 

Konsultacje przeprowadza się w formie głosowania nad projektami z listy projektów dopuszczonych do głosowania, za pomocą kart do głosowania, w formie papierowej i elektronicznej.

Karta do głosowania opublikowana zostanie na:

stronie internetowej gminy www.soleckujawski.pl (zakładka: „budżet obywatelski”), stronie podmiotowej gminy Biuletynu Informacji Publicznej („budżet obywatelski”).

 

 

Wyniki głosowania Burmistrz publikuje niezwłocznie na:

stronie internetowej gminy www.soleckujawski.pl (zakładka: „budżet obywatelski”), stronie podmiotowej gminy Biuletynu Informacji Publicznej („budżet obywatelski”), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim.

Prawo udziału w głosowaniu nad projektami w ramach SBO ma każdy mieszkaniec, stale zamieszkały na terenie gminy, który w dniu rozpoczęcia konsultacji ukończył 16 lat.

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z listy projektów dopuszczonych do głosowania.

Każdy mieszkaniec gminy uprawniony do udziału w głosowaniu może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania na projekt. W przypadku złożenia więcej niż jednej kart do głosowania, wszystkie karty złożone przez tego mieszkańca są uznawane za nieważne.

Mieszkaniec biorący udział w głosowaniu ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA (miejscowość, nazwę ulicy, nr domu i nr mieszkania przy zabudowie wielorodzinnej), DATĘ URODZENIA. Brak na kacie tych danych, powoduje, że karta do głosowania jest nieważna.

Wszelkie modyfikacje karty do głosowania w postaci zmiany treści, kolejności projektów, wytłuszczeń itp. są niedozwolone i skutkują nieważnością karty do głosowania.

Kartę do głosowania w formie elektronicznej będzie można wypełnić na stronie internetowej gminy www.soleckujawski.pl (zakładka: „budżet obywatelski”).

Karty do głosownia w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (ul. 23 Stycznia 7) w Biurze Podawczym.

Wypełnione karty do głosowania będzie można przekazywać:

drogą elektroniczną na adres e-mail: solec at soleckujawski [dot] pl (), w formie papierowej: do skrzynek usytuowanych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (ul. 23 Stycznia 7) w godzinach pracy urzędu bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

 

Ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania oraz projektów niedopuszczonych do głosowania

Pobierz plik

Wstępna lista projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania

Pobierz plik

Lista złożonych projektów - przed weryfikacją

Pobierz plik

Na czym polega budżet obywatelski ?

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy gminy mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.


Na jakich zasadach odbywa się realizacja projektów zgłoszonych przez mieszkańców?

Projekty wybrane przez mieszkańców są wprowadzane do budżetu Gminy Solec Kujawski
i realizowane przez właściwą jednostkę. Ich realizacja odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych). Wykonawcy  wybierani są w drodze przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu.


Czy można być wykonawcą własnego projektu?

W projektach składanych do SBO nie można bezpośrednio lub pośrednio wskazywać wykonawcy lub nawet trybu jego wyboru. Projekty wybrane do realizacji w wyniku głosowania mieszkańców będą realizowane przez urząd miejski lub wyłonionego przez gminę wykonawcę.


Gdzie mogę uzyskać informacje o własności terenu?

Informacje dotyczące własności terenu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim ul. 23 Stycznia 7 w Biurze Nadzoru Właścicielskiego (pokój nr 23) lub telefonicznie – nr tel.  52-387-01-43


Zgodnie z §4 oraz §5 Uchwały LXVI/447/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski (dalej Uchwała) jednym z etapów wdrożenia i realizacji SBO jest kampania informacyjno-konsultacyjna. Kampania ta obejmuje m.in. konsultacje projektów przed ich złożeniem w zakresie m.in. możliwości realizacji projektu pod kątem technicznym, skutków realizacji projektu w kolejnych latach, dostępności nieruchomości gminnych. W związku z powyższym proszę o informację, kto i w jakich godzinach przeprowadza takie konsultacje oraz jak można się na nie umówić. 

W ramach kampanii informacyjnej w zakładce Budżet Obywatelski na stronie  https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ i https://soleckujawski.pl/page/budżet-obywatelski na bieżąco zamieszczane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które można składać za pośrednictwem adresu mail: sbo at soleckujawski [dot] pl

Natomiast konsultacje projektów przed ich złożeniem będą możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego (budynek C, salka konferencyjna) w dniach od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. w godz. 1400 do 1600 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) oraz w godz. 1500 do 1700 (wtorek). Jest możliwa telefoniczna rejestracja zainteresowanych osób na wybrany dzień i godzinę pod nr telefonu: 52-387-01-12 (Biuro Promocji).


Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 Uchwały projekty winny być realizowane na nieruchomościach lub w obiektach stanowiących własność gminy. We wzorze formularza zgłoszenia projektu w ramach SBO określono, że jednym z załączników do wniosku jest zgoda właściciela nieruchomości, na której ma być realizowany projekt. Proszę o informację, jaką formę ma mieć ta zgoda, czy trzeba o nią formalnie wnioskować pismem skierowanym do organu oraz czy są jakieś dodatkowe kryteria, poza wskazanymi w § 6 Uchwały, które mogą mieć wpływ na brak zgody właściciela nieruchomości/obiektu?

W celu uzyskania zgody na realizacje projektu na nieruchomościach lub w obiektach stanowiących własność gminy, należy wystąpić z wnioskiem/pismem do Urzędu Miejskiego z podaniem lokalizacji nieruchomości (miejsce adresowe, obręb ulic itp.) lub nazwy obiektu. Ponadto zgodnie z objaśnieniami do formularza zgłoszenia projektu w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego (SBO) oprócz zgody właściciela nieruchomości, na której ma być realizowany projekt należy dołączyć Nr KW i nr ewidencyjny nieruchomości, a w przypadku projektu inwestycyjnego załącznik graficzny przedstawiający lokalizację projektu.


W kontekście zgody właściciela proszę o określenie, czy podmiotem właściwym do wyrażenia zgody na realizację działań w obiekcie jest Gmina Solec Kujawski, czy kierownik jednostki organizacyjnej, zarządzającej/korzystającej z obiektu (np. Biblioteka Publiczna, Soleckie Centrum Kultury, szkoły itd.)?

Podmiotem właściwym do wyrażenia zgody na realizację działań na nieruchomościach lub w obiektach stanowiących własność gminy jest Gmina Solec Kujawski reprezentowana przez Burmistrza Solca Kujawskiego.


Proszę o określenie sposobu podejścia do kwestii pokrycia kosztów realizacji działań w obiekcie w kontekście projektowania budżetu (np. korzystanie z pomieszczeń i mediów). Czy jeśli działania realizowane będą na terenie obiektu, którego właścicielem jest Gmina Solec Kujawski, należy uwzględniać koszty wynajmu pomieszczeń/mediów w budżecie, czy budżet powinien zawierać jedynie koszty prowadzenia działań (np. wynagrodzenie prowadzącego, materiały niezbędne do prowadzenia określonych działań itp.)?

W związku z realizacją projektu w obiektach stanowiących własność gminy, nie mogą być generowane dodatkowe koszty. Wszystkie koszty związane z realizacją projektu muszą być ujęte w Formularzu zgłoszenia projektu w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego, w części B - wyszczególnienie kosztów. 


Czy do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające przeprowadzenie rozeznania cenowego (np. zapytań ofertowych, kosztorysów inwestorskich itp.), które byłoby potwierdzeniem realności kosztów przyjętych w budżecie projektu?

Dla potwierdzenia realności kosztów realizacji projektu, zasadne jest dołączenie dokumentów potwierdzających wysokość przyjętej kalkulacji kosztów realizacji zadania, która jest jednym z elementów oceny projektu. Dołączenie dokumentów wyeliminuje konieczność składania wyjaśnień w tym zakresie lub niedopuszczenie projektu do głosowania w przypadku gdy kalkulacja kosztów realizacji zdania jest przez Wnioskodawcę zaniżona.


Jako jakie (inwestycyjne/nieinwestycyjne) należy traktować przedsięwzięcie, polegające na wydaniu (publikacji) książkowej?

Wydanie (publikacji) książkowej jest projektem nieinwestycyjnym, którego maksymalna kwota projektu wynosi 10 tys. zł. W przypadku zgłoszenia podanego przedsięwzięcia trzeba szczególnie mieć na uwadze zapisy uchwały Nr LXVI/447/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Gminy Solec Kujawski, ponieważ w ramach SBO mogą być realizowane projekty spełniające wymogi określone w § 6 ust. 1-7 i ust.2 uchwały.


Czy na etapie składania formularza zgłoszeniowego, pisemna deklaracja właściciela majątkowych praw autorskich o ich przekazaniu lub woli udzielenia nieodpłatnej licencji na publikację tekstów jest wystarczającym dokumentem potwierdzającym spełnienie przesłanki nienaruszania prawa osób trzecich, w tym prawa własności lub praw autorskich, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 Uchwały?

Na etapie składania formularza zgłoszenia projektu w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego nie jest wymagana pisemna deklaracja właściciela majątkowych praw autorskich o ich przekazaniu lub woli udzielenia nieodpłatnej licencji na publikację tekstów.

Zgodnie z podjętą uchwałą, o ile jest mowa o projekcie – należy rozumieć propozycję zadania zgłoszonego do realizacji w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego.


Czy wskazane w §7 ust. 4 Uchwały kwoty maksymalne projektów (250 tys. i 10 tys.) są kwotami netto czy brutto?

Wskazane maksymalne kwoty: 10 tys. dla projektów nieinwestycyjnych i 250 tys. dla projektów inwestycyjnych są wartościami brutto, zawierającymi podatek VAT.


Na ile dokładnie należy opisać w formularzu zgłoszeniowym działania planowane w ramach projektu nieinwestycyjnego. Czy poza oczywistymi kwestiami jak np. ilość spotkań/działań, czas ich trwania itp. należy opisywać również kwalifikacje prowadzącego działania, efekty itp. Czy należy/można określić kryteria dostępności oraz kryteria premiujące (np. przynależność do grup dewaloryzowanych) czy wszyscy mieszkańcy gminy muszą być traktowani jednakowo w kwestii dostępności do działań?

W formularzu zgłoszenia projektu w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego należy opisać istotne szczegóły dotyczące planowanych działań (ilość spotkań, działań, wymagane kwalifikacje osób prowadzących działania, itp.). Informacje te będą bardzo istotne na etapie realizacji projektu.

Kryteria dostępności powinny być bardzo przejrzyste i czytelne, aby oferta dawała szansę uczestnictwa mieszkańcom chcącym z niej skorzystać. Zaznaczyć jednak należy, że adresowanie działań w szczególności do konkretnych, licznych grup mieszkańców - np. dzieci, seniorów - nie powoduje naruszenia zasady ogólnodostępności.


Czy projekt należy w jakikolwiek sposób owskaźnikować (produkty, rezultaty)?

W formularzu zgłoszenia projektu w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego wymagany jest szczegółowy zakres projektu, który powinien zawierać co w ramach projektu będzie realizowane (działania, wskaźniki, produkty itp.).


Czy uzasadnienie realizacji projektu – jako jeden z elementów formularza zgłoszeniowego – powinno zawierać miarodajne dane statystyczne, potwierdzające istnienie problemu, jaki ma być rozwiązany poprzez realizację projektu?

Zgodnie z objaśnieniami do formularza zgłoszenia w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego w uzasadnieniu realizacji projektu należy opisać jak realizacja projektu rozwiąże istniejący problem. Szczegółowość tego opisu nie została określona, nie jest więc wymagana szczegółowa analiza, poprzedzona miarodajnymi danymi statystycznymi. Jeżeli jednak wnioskodawca jest w posiadaniu miarodajnych danych statystycznych, może jak najbardziej wykorzystać je do uzasadnienia realizacji projektu. Każda dodatkowa informacja poparta danymi statystycznymi może mieć korzystny wpływ na ocenę merytoryczną projektu.

 


Kto może złożyć projekt?

Projekty w ramach SBO mogą być zgłaszane przez osoby pełnoletnie zamieszkałe na terenie gminy oraz organizacje społeczne mające swoją siedzibę na terenie gminy i na jej terenie prowadzące swoją działalność.


Do kiedy należy składać projekty i w jakiej formie?

Wypełniony formularz zgłoszeniowy projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 11 sierpnia 2023 r. (włącznie) do godz. 15.15, w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (parter), ul. 23 Stycznia 7, lub wysłać pocztą tradycyjną, przy czym o zachowaniu terminu zgłoszenia projektu decyduje data wpływu do urzędu.


Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?

Weryfikacja kosztów szacunkowych złożonego projektu prowadzona będzie przez właściwy wydział lub jednostkę/komórkę organizacyjną, na podstawie analizy rynkowych cen towarów
i usług lub obowiązujących cenników.


Ile głosów posiada każdy mieszkaniec?

Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu z listy projektów dopuszczonych do głosowania. Każdy mieszkaniec gminy uprawniony do udziału w głosowaniu może złożyć wyłącznie jedną kartę do głosowania na projekt.

Każdy mieszaniec może zagłosować raz i tylko na jeden projekt inwestycyjny albo nie inwestycyjny.


Gdzie można sprawdzić, jakie są szacunkowe koszty inwestycji, które są często realizowane w mieście (np. koszt budowy chodnika)

Szacunkowe koszty inwestycji można ustalić w dowolny sposób np. zapytać dowolną firmę o ofertę na wykonanie projektu lub o zakup towarów i usług i w ten sposób poznać koszt lub przyjść do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, pracownicy skierują wówczas do odpowiedniego merytorycznie wydziału lub komórki organizacyjnej, gdzie przekazane zostaną potrzebne informacje.


Na czym polega ogólnodostępność projektu zgłaszanego w ramach budżetu obywatelskiego?

Ogólnodostępność zadania polega na możliwości skorzystania z jego rezultatów szerokiemu gronu odbiorców (dzieciom, młodzieży, dorosłym, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami). Przez ogólnodostępność należy rozumieć nieodpłatną możliwość korzystania z danego projektu (np. zajęcia sportowe, taneczne, biegowe) realizowanego w przestrzeni publicznej na terenie gminnym przez wszystkich mieszkańców Gminy.

 


Czy w kalkulacji kosztów w cz. B Formularza zgłoszenia projektu należy uwzględnić koszty eksploatacji/utrzymania projektu po zakończeniu jego realizacji?

Ocena merytoryczna projektu polega między innymi na ocenie czy w przyszłości projekt nie będzie generował kosztów utrzymania niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości proponowanego zadania. Chcąc uniknąć sytuacji nie dopuszczenia projektu do głosowania, należy przed jego złożeniem dokonać oceny kosztów utrzymania, jakie będzie generował projekt po zakończeniu jego realizacji. Przewidywaną wartość przyszłej eksploatacji/utrzymania projektu należy wpisać w Części A. „Formularza zgłoszenia projektu w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego

Uwaga w dniach od 1 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. kolejny etap kampanii informacyjno-konsultacyjnej projektów w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego. Termin składania projektów w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego mija 11 sierpnia 2023 r.

W ramach kampanii informacyjnej w zakładce Budżet Obywatelski na stronie  https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ i https://soleckujawski.pl/page/budżet-obywatelski na bieżąco zamieszczane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które można składać za pośrednictwem adresu mail: sbo at soleckujawski [dot] pl.

Natomiast konsultacje projektów przed ich złożeniem będą możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego (budynek C, salka konferencyjna) w dniach od 4 sierpnia do 10  sierpnia 2023 r. w godz. 1400 do 1600 (piątek, poniedziałek, środa, czwartek) oraz w godz. 1500 do 1700 (wtorek). Jest możliwa telefoniczna rejestracja zainteresowanych osób na wybrany dzień i godzinę pod nr telefonu 52-387-01-12 (Biuro Promocji).

Dodatkowo przypominamy o występowaniu z wnioskami o wyrażenie zgody na dysponowaniem terenem (nieruchomością) lub obiektem stanowiącym własność gminy, niezbędnej do realizacji projektu. We wniosku należy wskazać lokalizację nieruchomości (miejsce adresowe, obręb ulic itp.) i nr działki lub nazwę obiektu.

Informacje dotyczące własności terenu można uzyskać osobiście w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego (pokój 5) lub telefonicznie pod nr 52-387-01-19.

Dla ułatwienia określenia lokalizacji projektu, poniżej udostępniamy link, za pomocą którego można w obrębie gminy Solec Kujawski wyszukać teren potrzebny do realizacji projektu.

https://geodezja.powiat.bydgoski.pl/e-uslugi/portal-mapowy

W portalu mapowym należy rozwinąć  zakładkę „Analitycznie” i zaznaczyć kwadracik „Struktura władania”. Po prawej stronie pojawi się legenda, zgodnie z  którą kolor niebieski z opisem „4- Gminy i związki międzygminne” wskazuje na tereny będące we władaniu gminy. Ponadto w lewym górnym rogu portalu mapowego dostępna jest „Instrukcja portalu”. 

Wyszukane informacje należy potwierdzić w Referacie Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego.

Portal mapowy Solec Kujawski

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Z DNIA 31 LIPCA 2023 ROKU

 

 1. Z dniem 1 sierpnia 2023 r. powołuję zespół roboczy do udzielania informacji i przeprowadzania konsultacji projektów w ramach soleckiego budżetu obywatelskiego w następującym składzie:
 1. Barbara Białkowska – Z-ca Burmistrza Solca Kujawskiego
 2. Alina Kowalska – Skarbnik Gminy Solec Kujawski
 3. Justyna Żebrowska-Dudek – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
 4. Anna Kwiatkowska - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego (do 4 sierpnia 2023 r.)
 5. Iwona Konopa – Dyrektor Inwestycji i Planowania Przestrzennego (od 07 sierpnia 2023 r.)
 6. Zbigniew Faleńczyk - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
 7. Sylwia Rejent – Inspektor d/s promocji
 8. Krystyna Kołodziejczak – Kierownik Referatu Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego.
 1. Udzielanie informacji na wcześniej zadawane pytania za pośrednictwem adresu mail: sbo at soleckujawski [dot] pl () odbywa się poprzez zamieszczanie ich w zakładce budżet obywatelski na stronie https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ oraz na stronie https://soleckujawski.pl/page/budzet-obywatelski .
 2. Przeprowadzanie konsultacji projektów przed ich złożeniem odbywa się od 4 sierpnia do 10 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego (budynek C, salka konferencyjna) w godzinach:
    1. od 1400 do 1600 – piątek, poniedziałek, środa, czwartek.
    2. od 1500 do 1700 - wtorek.
 3. Z dniem 31 lipca 2023 r. kończy pracę zespół roboczy powołany w dniu 12 lipca 2023 r. do udzielania informacji i przeprowadzania konsultacji projektów w ramach soleckiego budżetu obywatelskiego.

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

Z DNIA 12 LIPCA 2023 ROKU

 1. Z dniem 12 lipca 2023 r. powołuję zespół roboczy do udzielania informacji i przeprowadzania konsultacji projektów w ramach soleckiego budżetu obywatelskiego w następującym składzie:
 1. Alina Kowalska – Skarbnik Gminy Solec Kujawski
 2. Magdalena Rudna-Plewa – Sekretarz Gminy Solec Kujawski
 3. Justyna Żebrowska-Dudek – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
 4. Iwona Konopa – Dyrektor Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego
 5. Cezary Ball - Dyrektor Wydziału Utrzymania Miasta
 6. Beata Janiszewska – Kierownik Biura Promocji
 7. Agnieszka Czarczyńska – podinspektor ds. nadzoru właścicielskiego.
 1. Udzielanie informacji na wcześniej zadawane pytania za pośrednictwem adresu mail: sbo at soleckujawski [dot] pl () odbywa się poprzez zamieszczanie ich w zakładce budżet obywatelski na stronie https://mst-solec-kujawski.rbip.mojregion.info/ oraz na stronie https://soleckujawski.pl/page/budzet-obywatelski .
 2. Przeprowadzanie konsultacji projektów przed ich złożeniem odbywa się od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego (budynek C, salka konferencyjna) w godzinach:
    1. od 1400do 1600 - poniedziałek, środa, czwartek, piątek.
    2. od 1500 do 1700 - wtorek.

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza zmienił się harmonogram czynności w sprawie wyboru projektów do realizacji w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. Zgłoszenia projektów przyjmowane są w terminie do 11 sierpnia br.

ZARZĄDZENIE

HARMONOGRAM

Harmonogram czynności w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2024 r. w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego

od 22 maja 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.

Przyjmowanie zgłoszeń projektów w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

od 14 sierpnia 2023 r. do 22 września 2023 r.

Weryfikacja projektów złożonych w ramach Soleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

25 września 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz projektów niedopuszczonych do głosowania

od 10 października 2023 r. do 20 października 2023 r.

Konsultacje - głosowanie nad projektami

30 października 2023 r.

Ogłoszenie wyników konsultacji

 


Zasady ogólne

Tryb i zasady wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Solca Kujawskiego wraz z niezbędnymi dokumentami znajdziesz TUTAJ.

Projekty zrealizowane w 2021 roku

Bez smartfona, więcej ruchu maluchu! Rodzinna Promenada.

Wykonawcą robót było Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z Bydgoszczy. 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego i kory sosnowej, nawodnienie kropelkowe ogródków kieszeniowych, nasadzenie roślin, zamontowano elementy małej architektury oraz namalowano na chodniku gry i zabawy dla dzieci.

Ścieżka w parku.

Ścieżka w parku.

Ścieżka w parku.

Projekty zrealizowane w 2020 roku

Utworzenie strefy wypoczynku i zabawy – plac zabaw przy ul. A.Mickiewicza

Wykonawcą robót było Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka z Bydgoszczy. 

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z piasku płukanego, zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia uzupełniające w tym: ławki, kosze na śmieci i tablice regulaminowe.

Plac zabaw.

Plac zabaw.

Plac zabaw.