Budżet na 2022 r.

Budżet 2022 rok

Jedna z najistotniejszych, jeśli nie najważniejsza decyzja regulująca pracę samorządu została podjęta na grudniowej sesji rady miejskiej. Tą decyzją jest uchwalenie budżetu na najbliższy rok. Projekt uchwały budżetowej został przygotowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych, uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i na podstawie podstawowych parametrów do opracowania projektu budżetu, określonych w zarządzeniu burmistrza. Ogółem dochody gminy na 2022 r. określono na kwotę 112 mln zł. Z kolei wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 110 mln zł.

Źródłami dochodów gminy są dochody bieżące wynoszące 79,4 mln zł  i dochody majątkowe - 33 mln zł  oraz środki na realizację programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej prawie 6 mln zł. Jak wynika z przedstawionych źródeł dochodów bieżących, największym jest dochód własny gminy, na który składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, z udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy i dochodów jednostek budżetowych.

Komisja Gospodarki i Budżetu Rady Miejskie w Solcu Kujawskim pozytywnie zaopiniowała budżet Gminy Solec Kujawski na 2022 rok i nie wniosła uwag. Również pozytywną opinię o projekcie budżetu wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa.