Jak trafić

URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM                                                                        
ul. 23 Stycznia 7

86-050 Solec Kujawski

tel. +48 52 387 01 04, 52 387 01 00 - centrala
tel. +48 52 387 01 44 - sekretariat
fax. +48 52 387 12 53


Obsługa interesantów będzie realizowana w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 730-1515, w piątki w godzinach 800-1515, we wtorki w godzinach 730-1700

 


Burmistrz Solca Kujawskiego przyjmuje interesantów (również skargi i wnioski)

we wtorki w godz. od 7.30 do 17.00 osobiście,pod nr tel. 52 387 01 44 (sekretariat), mailowo pod adresem solecatsoleckujawski [dot] pl

  1. Kompetencje Burmistrza określa ustawa o samorządzie gminnym oraz przepisy innych ustaw, w szczególności do zadań Burmistrza należy:
  • wykonywanie uchwał Rady i zadań Gminy określonych przepisami prawa;
  • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  • podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy i wyznaczanie konkretnych osób do podejmowania tych czynności;
  • wykonywanie uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
  • udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji;
  • zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie.
  1. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu powołanemu Zastępcy lub Sekretarzowi.
  2. Burmistrz nadzoruje bezpośrednio pracę Biura Prawnego, Rzecznika Prasowego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytora Wewnętrznego, Pełnomocnika ds. Rozwoju Gminy oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych

URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM - WYDZIAŁ UTRZYMANIA MIASTA
ul. Toruńska 8

86-050 Solec Kujawski

tel. 52 387 01 60 - DYREKTOR


AWARIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO można zgłaszać w godzinach pracy urzędu pod numerem 52 387 01 69 oraz całodobowo na e -mail: drogiatsoleckujawski [dot] pl


Nr rachunku bieżącego UM: 23124035071111000030576535
Bank PEKAO SA I Oddział w Solcu Kujawskim
NIP: 554-289-24-92
REGON GMINY: 092350702


porady prawne