Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

URZĘDU MIASTA I GMINY W SOLCU KUJAWSKIM

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski. Dane kontaktowe administratora to: Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52-387-01-44, e-mail: solecatsoleckujawski [dot] pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 52-387-01-27, e-mail: daneosoboweatsoleckujawski [dot] pl

3. Burmistrz będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych gminy lub gminie powierzonych,
 • wykonywać zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi,
 • prowadzić postępowania w należących do właściwości Burmistrza sprawach indywidualnych,
 • wypełniać obowiązki prawne ciążące na Burmistrzu,
 • wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:

 • niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W niektórych sytuacjach Burmistrz ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Burmistrz może przekazywać Pana/Pani dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym – którym Burmistrz zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
 • innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom itp.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

7. Ma Pani/Pan prawo do:

 •     żądania udostępniania swoich danych osobowych,
 •     ich sprostowania,
 •     ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 3,
 •     ograniczenia przetwarzania,
 •     przenoszenia danych osobowych,
 •     cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 •     wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Burmistrzowi, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.