Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

URZĘDU MIEJSKIEGO  W SOLCU KUJAWSKIM

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dnia 27.04.2016 r. (zwanego dalej RODO) informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Solca Kujawskiego. Dane kontaktowe administratora to: Urząd Miejski w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski, tel. 52-387-01-44, e-mail: solecatsoleckujawski [dot] pl
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 52-387-01-27, e-mail: daneosoboweatsoleckujawski [dot] pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia, rozpatrzenia bądź przekazania właściwemu organowi skargi, wniosku lub petycji na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. E RODO w związku z art. 229 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 2 ustawy o petycjach.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy samorządu terytorialnego oraz organy właściwe do rozpatrzenia skargi/wniosku/petycji.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia sprawy oraz wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
  6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest Pani/Pana obowiązkiem, którego niewykonanie skutkować będzie brakiem możliwości poinformowania o rozpatrzeniu sprawy.