Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

STAWKA OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU

 

Informujemy, że nie ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W 2024 r. stawka opłaty wynosi 38,00 zł na osobę miesięcznie, czyli tyle samo co w 2023 r. Obowiązują również te same terminy płatności.

I kwartał do 15 marca każdego roku,

II kwartał do 15 czerwca każdego roku,

III kwartał do 15 września każdego roku,

IV kwartał do 15 grudnia każdego roku.

W związku z zachowaniem dotychczasowej stawki opłaty, do właścicieli nieruchomości nie będą wysyłane zawiadomienia o wysokości opłaty. Nadal obowiązują zawiadomienia wystawione na 2023 r.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, np. zmiana liczby osób związana z przeprowadzką, narodzinami dziecka, zgonem mieszkańca, itp. należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Po narodzinach dziecka pamiętaj o zmianie deklaracji za odpady

Przy okazji narodzin dziecka należy pamiętać o wizycie w urzędzie. Tam konieczna jest m.in. zmiana deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim na bieżąco weryfikuje liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość względem liczby osób zgłoszonych w deklaracjach śmieciowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, w tym: narodziny dziecka, wyprowadzka, przeprowadzka itd. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zgonu mieszkańca czas na dokonanie zmiany wynosi  do 6 miesięcy.

Szczególnie istotne jest, aby pamiętać o zgłoszeniu do „systemu śmieciowego” dzieci, nad którymi opieka generuje ogromne ilości odpadów w postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań po artykułach spożywczych.

Urząd oczywiście przeprowadza stosowne kontrole. Jednak, aby mieszkańcy nie byli narażeni na konieczność regulowania zaległych opłat za odpady (czasami setki złotych), zalecamy bezzwłoczne dokonywanie zmiany deklaracji pod kątem ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku złożenia nowej deklaracji odpadowej. Z chwilą zamieszkania na nieruchomości, narodzone dziecko powinno zostać ujęte w deklaracji.

Przypominamy tym rodzicom, którzy nie zgłosili swoich dzieci, o dopilnowaniu tego obowiązku. Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących na posesji może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej nawet do 5 lat wstecz.

Więcej informacji udziela Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa , tel. 52 387 01 25.