Inne

obwieszczenie

/sites/default/files/pliki/Obwieszczenie%20%E2%80%94%20LASY.docx 

Kornik atakuje

Ulotka do pobrania

Program Dofinansowania Mikroinstalacji Fotowoltaicznych

www.ekodom-oze.pl

Zmiany w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego w sprawie zmian w procedurach dot. udzielania nowych zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów...

Opłata retencyjna

Informujemy, iż zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) od dnia 1 stycznia 2018 r. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.

 W oparciu o art. 552 ust. 2b pkt 2 cyt. wyżej ustawy podmioty obowiązane do opłat za usługi wodne są obowiązane składać oświadczenia burmistrzowi, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich. (https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html).

Wobec powyższego, proszę osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m², które zabudowały swoją działkę (zlokalizowaną na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej), w co najmniej 70%, o przedstawienie Burmistrzowi Solec Kujawski danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w Wydziale Utrzymania Miasta przy ul. Toruńskiej 8 w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod numerem  052 387 01 54

Nie wypalajmy traw!

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje-biblioteka/2019/nie_wypalaj.pdf

Planowane ratownicze zabiegi samolotowe

Informacja o planowanych ratowniczych zabiegach samolotowych we fragmentach drzewostanów sosnowych.

Mapa sytuacyjna pól zabiegowych.

Ochrona kasztanowców

Celem ograniczenia populacji szkodnika drzew kasztanowca jakim jest szrotówek kasztanowcowiaczek w okresie wiosennym na drzewach kasztanowca rosnących na terenach publicznych będą umieszczane pułapki lepowe z feromonem na szrotówka kasztanowcowiaczka. Zawieszone na drzewie pułapki zawierające feromon samicy owada mają za zadanie odłowić samce szrotówka, zmniejszając tym samym populację szkodnika. Pułapki te będą umieszczane w dolnej koronie drzewa i będą regularnie zmieniane aż do jesieni.

Osoby prywatne również mogą zabezpieczyć swoje kasztanowce przed szrotówkiem poprzez zawieszenie wspomnianej pułapki lepowej typu delta, którą bezpłatnie otrzymać można w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ul. Toruńskiej 8 (pok. nr 1) tut. Urzędu Miasta.

Informacje dla posiadaczy szamb

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 t.j.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym proszę właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Solec Kujawski o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie  do Urzędu Miejskiego  w Solcu Kujawskim w terminie do 30 września 2020 r.
Druk zgłoszenia zbiornika bezodpływowego dostępny jest w tut. Urzędzie Miejskim, Wydział Utrzymania Miasta, ul. Toruńska 8 A (pokój nr 2) lub na stronie internetowej urzędu www.soleckujawski.pl
Druk zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Solec Kujawski.
Wypełnione druki prosimy składać w Urzędzie Miejskim jw. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ekologiaatsoleckujawski [dot] pl

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBO)

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do

PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

W przypadku niewykonania obowiązku burmistrz miasta i gminy z mocy prawa:

  • Wyda decyzję nakazującą wykonanie obowiązku – na podstawie art. 5 ust. 7 cytowanej wyżej ustawy

a gdy to nie poskutkuje

  • Nałoży karę grzywny – na podstawie art. 10 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy

w ostateczności

  • Zleci zastępcze wykonanie przyłącza, a kosztami obciążony zostanie właściciel nieruchomości.

Wobec powyższego, prosimy wszystkich, którzy nie mają podłączonej nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej, aby wykonali przyłącze, w celu uniknięcia zwiększenia kosztów.

Przed wykonaniem przyłącza należy skontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Solcu Kujawskim w celu uzgodnienia warunków technicznych.