Wymiana pieców

 

Wymiana „kopciuchów”

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą nr VIII/136/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wszyscy posiadacze kotłów grzewczych pozaklasowych oraz ogrzewaczy pomieszczeń, tj. kominki i piece kaflowe zostali  zobowiązani do wymiany tych urządzeń do końca 2023 r. Mieszkańcy, którzy korzystają z kotłów grzewczych spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub 4 muszą je wymienić do końca 2027 r. W praktyce oznacza to, że właściciele nieekologicznych pieców i kotłów nie powinni ich użytkować.

Rozumiemy, że wymiana kotłów może stanowić wyzwanie finansowe, dla niektórych mieszkańców. Dlatego, możliwe jest uzyskanie dotacji, która pomoże częściowo pokryć koszty zakupu nowego, ekologicznego źródła ciepła. Wychodząc naprzeciw potrzeb mieszkańców i mając na uwadze przepisy, serdecznie zapraszamy na spotkania, które umożliwią Państwu wybór najkorzystniejszego  programu wsparcia, w tym możliwości pozyskania środków finansowych na termomodernizację budynku (np. wymianę okien, drzwi,  pianowanie poddasza/stropu), wymianę „kopciucha” na ekologiczne źródło ciepła, oraz wykonanie audytu energetycznego. Spotkanie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. o godzinie 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim (wejście od ul. 29 Listopada), a prowadzić  je będzie przedstawiciel firmy Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie.

Kolejne spotkanie dla mieszkańców zorganizowane zostanie w marcu br. z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Warto już teraz rozważyć opcje dostępne na rynku i zacząć planować inwestycję w nowy kocioł, który spełnia wymagania uchwały antysmogowej.


Przypominamy o obowiązku wymiany pozaklasowych kotłów na paliwo stałe do 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019r., tak zwaną Uchwałą Antysmogową zostaje wprowadzony:

 1. od 1 stycznia 2024 – zakaz eksploatacji pozaklasowych kotłów na paliwo stałe. Można eksploatować tylko kotły spełniające wymagania 3, 4, 5 klasy i ekoprojektu.
 2. od 1 stycznia 2028 – zakaz eksploatacji kotłów posiadających klasę 3 i 4. Można eksploatować tylko kotły spełniające wymagania 5 klasy i ekoprojektu.

Klasa kotła na paliwo stałe powinna być określona na tabliczce znamionowej umieszczonej na kotle oraz w instrukcji obsługi kotła. Brak informacji oznacza, że kocioł nie spełnia kryteriów żadnej z klas.

Od 1 stycznia 2024 r. nowe miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (np. kominki) muszą spełniać wymagania ekoprojektu. Dopuszcza się możliwość wykorzystywania ogrzewaczy pomieszczeń, które zostaną doposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu na poziomie określonym w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Właściciele domów, którzy po wyznaczonym terminie nadal będą wykorzystywać stare kotły, piece i kominki na paliwo stałe (węgiel, drewno) mogą zapłacić karę nawet do 5.000. zł.

Koszty wymiany źródła ciepła można obniżyć składając wniosek o dofinansowanie
w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”, którego celem jest wsparcie finansowe mieszkańców w ociepleniu  domów jednorodzinnych i wymianie starego pieca na paliwo stałe na nowoczesne źródło ciepła m.in. pompę ciepła lub kocioł gazowy kondensacyjny.

W gminnym punkcie konsultacyjno - informacyjnym programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim każdy mieszkaniec, który jest właścicielem domu jednorodzinnego na terenie naszej gminy może otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie sporządzenia takiego wniosku.

 

 

Rok 2022

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie  Solec Kujawski

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie  Solec Kujawski

Dotacja na wymianę pieców - HARMONOGRAM

WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na  dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

OŚWIADCZENIE O LIKWIDACJI DOTYCHCZASOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski

Rok 2021

Uchwała "antysmogowa" Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego


Zarządzenie w sprawie zmiany ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie  Solec Kujawski

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie  Solec Kujawski

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia i rozliczenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie  Solec Kujawski

Dotacja na wymianę pieców - HARMONOGRAM

WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na  dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

OŚWIADCZENIE O LIKWIDACJI DOTYCHCZASOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski

 

Uchwała antysmogowa

"Uchwała antysmogowa" Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Uchwała Nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Przystąpienie do opracowania projektu Uchwały nr VIII/136/19

Założenia do zmiany Uchwały nr VIII/136/19


 

Program Czyste Powietrze 2020

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te pomogą nie tylko chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnych lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

O PROGRAMIE

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie tj. przed 15.05.2020r.

Nabór wniosków

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

Warunki dofinansowania

 • W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.
 • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.
 • Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.:- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.
 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.
 • Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Nowa odsłona programu

Ministerstwo Klimatu ogłasza, że od dnia 15.05.2020 r. nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o:

 • zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program),
 • nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie,
 • nowy regulamin naboru wniosków.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 15.05.2020 r., będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

Dla kogo i od kiedy dofinansowanie?

W dniu 15.05.2020 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Nabór dla Beneficjentów kwalifikujących się do Części 2 Programu (podwyższony poziom dofinansowania) będzie się odbywał na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia Części 2 Programu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

 • WFOŚiGW w Toruniu obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub,
 • poprzez serwis gov.pl. (usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020 r.)

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Rozpoczęte i zakończone przedsięwzięcia

Od dnia 15.05.2020 r. wprowadzona zostaje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Zmieniona wersja Programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.

Obecna zmiana Programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzana zmiana wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji Programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

Najważniejsze zmiany w Programie:

 • uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;
 • zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;
 • wprowadzenie dwóch grup dochodowych:
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,
  • dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
 • uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;
 • integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;
 • poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
 • dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;
 • włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;
 • wzmocnienie współpracy z gminami;
 • wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;
 • docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.
   

Kontakt: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Toruniu, ul. Fredry 8, tel. 56/6212300 lub wfosigwatwfosigw [dot] torun [dot] pl


Program „Czyste powietrze” w naszej gminie (III kwartał 2022 roku)

liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

219 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

106 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

1 449 498 zł