Czyste powietrze

Mówimy stanowczo NIE  spalaniu odpadów w piecach. Szanuj zdrowie swoje i swoich sąsiadów.

W związku z trwającym okresem grzewczym  przypominamy wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy  BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. Każdy, kto spala odpady w palenisku domowego pieca albo na otwartym terenie nie tylko popełnia wykroczenie przeciw prawu, ale przede wszystkim stwarza zagrożenie dla siebie oraz otoczenia.
Spalania tego nie można tłumaczyć oszczędnością – bowiem ciepła powstaje wtedy niewiele. Spalanie nie powoduje także zniknięcia odpadów, lecz prowadzi tylko do ich zmiany w bardzo niebezpieczne związki, które przez pewien czas krążą w powietrzu (skąd je wszyscy wdychamy), następnie opadają i wnikają do ziemi, z której przechodzą do roślin, są zjadane przez zwierzęta, aż w końcu – trafiają na nasze talerze. I tak mniej lub bardziej świadomie realizujemy zasadę NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”.  
Ponieważ wszyscy oddychamy powietrzem powinniśmy dbać o to, żeby go nie zanieczyszczać. Dym ze spalania odpadów jest nie tylko duszący i drażni zapachem, ale co najważniejsze jest trujący ze względu na zawartość toksycznych dla zdrowia substancji.

Informujemy, że Uchwałą Nr XXV/221/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 stycznia   2021 r.  został przyjęty regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski  na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałym w ramach zadania ograniczania niskiej emisji w Gminie  Solec Kujawski. Osoby zainteresowane wymianą pieca mogą skorzystać z dotacji z budżetu gminy lub z programu „Czyste Powietrze”. 

W trosce o czyste powietrze

Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku

Prowadzona od kilku lat przez Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustrujący hasło kampanii.

Problem złej jakości powietrza w Polsce, szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuższego czasu obecny jest w świadomości publicznej. Europejskie statystyki* wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni**. Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków, takich praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach.

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.

Czy wiesz, że

 • Odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób, realizowana jest podstawowa zasada Gospodarki Obiegu Zamkniętego – efektywne wykorzystanie zasobów, poprzez zawracanie ich do obiegu gospodarczego.
 • W Polsce, mimo licznych legislacyjnych zmian w ostatnich latach, nie widać zdecydowanych postępów w zagospodarowaniu odpadów. Wg raportu GUS** w 2018 roku selektywna zbiórka wszystkich odpadów komunalnych wyniosła tylko ok. 29%. To zdecydowanie za mało, by osiągnąć cele wyznaczone w pakiecie GOZ, takie jak np. recykling 50% odpadów komunalnych w roku 2025. Kluczem do sukcesu jest poprawa systemów selektywnej zbiórki i technologii sortowania. Jedna z najnowszych analiz dotyczących odpadów tworzyw sztucznych*** wykazała, że dla odpadów zbieranych selektywnie poziom recyklingu może być nawet 10 razy większy niż dla odzyskanych ze strumienia odpadów zmieszanych.
 • Poziom selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych w Polsce wzrasta bardzo powoli. Wg GUS w 2018 roku zebrano tylko 331 tys. ton (to mniej niż 18% wytworzonych w tym czasie  odpadów tworzyw sztucznych) i w porównaniu do 301 tys. ton w roku 2015 jest to wynik bardzo niezadowalający. Bez istotnych zmian systemowych, w tym zaangażowania organizacji handlowych i konsumentów, oraz nieustannego zwiększania świadomości ekologicznej konsumentów osiągnięcie poziomu 50% recyklingu odpadów opakowań z tworzyw sztucznych w roku 2025 jest niewykonalne.
 • W dalszym ciągu podstawowym sposobem zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych w naszym kraju pozostaje niestety składowanie - na składowiska ciągle trafia ok. 43% tych odpadów. Z pozostałej ilości ok. 27% poddawane jest recyklingowi, a ponad 30% odzyskowi energii w przemysłowych instalacjach, spełniających wyśrubowane normy sprawności energetycznej i emisji do środowiska.
 • Praktyka niekotrolowanego spalania odpadów jest w Polsce niestety ciągle powszechna. Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2019” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu. Co więcej, ci mieszkańcy, którzy spalają odpady, nie widzą w tym żadnego problemu („dziadkowie i rodzice zawsze spalali śmieci”). Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że obecnie odpadów jest dużo więcej i są to materiały o znacznie bardziej złożonym i różnorodnym składzie niż kilkadziesiąt lat temu. W związku z tym produkty ich spalania mogą równie różnorodne, nieprzewidywalne i często - bardzo szkodliwe.
 • Szkodliwość spalania odpadów w gospodarstwach domowych, zarówno w piecach i kotłach centralnego ogrzewania, czy kominkach, jak w przydomowych paleniskach na otwartej przestrzeni wynika z trzech głównych przyczyn: proces spalania przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C), czas spalania jest krótki oraz cały proces prowadzony bez dostatecznego nadmiaru powietrza. Skutkiem takiego spalania są liczne szkodliwe produkty, np. tlenek węgla (czad), dioksyny, uważane za jedne z najbardziej toksycznych substancji chemicznych, tzw. związki WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) o silnych właściwościach rakotwórczych, czy inne niebezpieczne dla zdrowia i środowiska gazy, jak tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór. W wyniku niecałkowitego spalania odpadów w niskich temperaturach powstaje również duża ilość drobnych pyłów, które są niezmiernie szkodliwe dla układu oddechowego człowieka z uwagi na bardzo małe wymiary cząstek (na poziomie mikronowym i submikronowym), ponadto są one nośnikami zawartych w odpadach metali ciężkich.
 • Wysoką wartość kaloryczną odpadów tworzyw sztucznych - ponad 40 MJ/kg - można odzyskać w sposób bezpieczny dla zdrowia jedynie w profesjonalnych instalacjach do odzysku energii z odpadów. W tych ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura przekracza 1000°C, a odpady przebywają w tej temperaturze odpowiednio długo, aby reakcja spalania mogła przebiec do końca, głównymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda, a niewielkie ilości pozostałych substancji ubocznych są wychwytywane i dezaktywowane w zaawansowanych systemach oczyszczania spalin. W efekcie spaliny opuszczające taki profesjonalny piec spełniają najostrzejsze wymogi emisyjne i nie stanowią zagrożenia ani dla zdrowia ludzi, ani dla środowiska. Przykładami takich instalacji są piece do współspalania, jak np. piece cementowe (odpady częściowo zastępują tu typowe paliwo, takie jak koks czy węgiel), a także zakłady termicznego przekształcania odpadów popularnie zwane spalarniami.

*Air Quality in Europe 2019 (https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018)

**raport GUS ”Ochrona Środowiska 2019”(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html)

*** Raport „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie”
(https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/2403-tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym)

Stan jakości powietrza

Obywatelska sieć czujników smogu w Solcu Kujawskim udostępnia aktualne i historyczne informacje o zanieczyszczeniu powietrza. Chcesz sprawdzić stan powietrza w swojej okolicy? Kliknij w poniższe linki i dowiedz się więcej.
https://airly.eu/map/pl/
www.soleckujawski.aqi.eco

Stan powietrza można także sprawdzić instalując aplikację KANAREK na swoim telefonie - Android, iOS.

Nie rób dymu

W województwie kujawsko – pomorskim według danych GUS wyemitowano w 2016 r. 8382,9 tys. Mg zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Monitoring powietrza atmosferycznego jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Badanie i ocena substancji w powietrzu jest zadaniem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Podstawowym poziomem realizacji zadania, zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, jest województwo, obejmujące określona liczbę stref. W przypadku naszego województwa wydzielono cztery strefy: „aglomerację bydgoską”, „miasto Toruń”, „miasto Włocławek” i strefę kujawsko – pomorską” obejmującą pozostały obszar województwa. Pomiary zanieczyszczeń dokonują stacje pomiarowe i stanowiska pomiarowe rozlokowane w poszczególnych strefach (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Borach Tucholskich oraz Ciechocinku, Inowrocławiu, Nakle n/Notecią). Zanieczyszczeniem, którego stężenie w powietrzu najczęściej i na największym obszarze przekracza poziomy dopuszczalne jest pył zawieszony. Głównym jego źródłem (niskiej emisji) jest spalanie paliw w sektorze mieszkaniowo – usługowym (W TYM PROCEDER NIELEGALNEGO SPALANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH W PALENISKACH DOMOWYCH).

Głównym źródłem niskiej emisji są przestarzałe i źle eksploatowane piece i kotły opalane niskojakościowymi paliwami węglowymi i niesezonowanym drewnem. W związku z tym trwają prace nad  „Uchwałą  antysmogowej”, którą ma wprowadzić Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Według założeń „uchwały antysmogowej” tylko działania systemowe będą skuteczne w walce z niską emisją. Do najważniejszych działań można zaliczyć:

 • Rozwiązanie perspektywiczne: ciepło systemowe i gaz.
 • Eliminacja mułów węglowych z ogrzewnictwa komunalnego.
 • Powszechna kontrola jakości węgla – rozwiązania ustawowe.
 • Wymiana starych kotłów na urządzenia automatyczne.
 • Wdrożenie węglowych paliw niskoemisyjnych (np. „błękitny węgiel”).
 • Ograniczenie procederu spalania odpadów w paleniskach domowych.

Wpływ drewna jako paliwa opałowego na jakość powietrza.

Drewno opałowe nie ma negatywnego wpływu na jakość powietrza, jeśli jest właściwie używane. Jeżeli jest ono suche, rozpalamy je od góry, a nasz kominek spełnia europejskie normy emisji spalin, nie zanieczyszczamy środowiska. To nie drewno jest winne smogowi, ale dym. A dymu można uniknąć, jeśli pali się odpowiednim drewnem, w odpowiedni sposób i w odpowiednim urządzeniu.

Obecnie funkcjonujące wsparcie dla osób fizycznych

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.wfosigw.torun.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu

ul. Fredry 8
87-100 Toruń,

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00

tel. 56 62 12 300
fax. 56 62 12 302
e-mail: wfosigwatwfosigw [dot] torun [dot] pl

Dymy z kominów trują ludzi

W niektórych rejonach Solca Kujawskiego z domowych kominów wydobywają się dymy, które znacznie pogarszają jakość powietrza.

Zwiększa się umieralność z powodu stanu polskiego powietrza. Z tego powodu rocznie umiera 45 tys. osób. To zanieczyszczenie powstaje głównie w wyniku spalania śmieci, węgla i drewna w domowych piecach.

W Solcu Kujawskim, szczególnie w sezonie grzewczym, na osiedlach mieszkańcy cierpią z powodu smrodu wydobywającego się z kominów niektórych domów jednorodzinnych. Przyczyną zanieczyszczeń są palone często w piecach śmieci, plastiki i gumy, ale też węgiel i drewno. Zapylenie powietrza jest groźne, bo z kominów wydobywa się m.in. rakotwórczy benzo(a)piren.

Mieszkańcy narzekają na smród dymów snujących się nieraz po całym mieście. Nieprzyjemne zapachy czuć zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie. Najbardziej w rejonie osiedla Leśnego.

Dymy kominowe są groźne dla zdrowia i osoby, które wdychają pyły mogą mieć schorzenia górnych dróg oddechowych lub astmę oskrzelową. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm zwiększa się ryzyko występowania chorób nowotworowych oraz układu krążenia.

Dymy z kominów przyczyną przedwczesnej umieralności
W ubiegłym roku Instytut Ekonomii Środowiska w Krakowie przygotował raport pod roboczą nazwą „Trujące niebo nad Polską”. Opublikowano dane dotyczą całego kraju, choć raport głównie skupia się na Krakowie, gdzie mieszkańcy oddychają zanieczyszczonym powietrzem na poziomie od 45 do 50 mikrogramów na metr sześcienny. Według norm unijnych, za bezpieczny wskaźnik uznaje się 25 mikrogramów, a Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje jeszcze niższą normę – to 10 mikrogramów.

Ludzie palą byle czym, bo nie stać ich na ogrzewanie domów, więc palą śmieciami. Nie można jednak dopuścić do spalania odpadów, tłumacząc to niską szkodliwością społeczną. Akurat tutaj szkodliwość społeczna jest ogromna, bo to zabija ludzi.

Walka o czystsze powietrze to trudny problem do rozwiązania. Chociaż za poprawę jakości powietrza odpowiadają władze samorządowe, to obecnie nie posiadają one praktycznie żadnych narzędzi, które umożliwiłyby im podjęcie działań na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie w obszarze zanieczyszczeń z domowych pieców grzewczych.

Pozostaje nam jedynie apel do mieszkańców - NIE TRUJMY SIĘ WZAJEMNIE DYMEM

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, iż wzory:

 1. żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 2. zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 3. wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
 4. oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

opublikowane są na stronie: https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/ i mogą być stosowane zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej , od  dnia 1 sierpnia 2021 r./