Informacja o spotkaniu dotyczącym konsultacji związanych z opracowaniem LSR LGD Trzy Doliny na lata 2021 - 2027

Logo LGD.

Solec Kujawski, Soleckie Centrum Kultury, ul. gen. Stefana Roweckiego "Grota" 1 – 06.09.2022 – godz. 16.00.

Udział w warsztatach będzie „celowany”, a więc zaproszeni zostaną przedstawiciele poszczególnych sektorów. Warsztat w szczególności obejmie takie tematy jak: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Za proces odpowiadał będzie moderator prowadzący warsztat. Warsztat będzie obejmował pracę w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burzę mózgów, czy też priorytetyzację funkcjonalności. Tematyka formy obejmie m.in. innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR. Wnioski i wskazania z warsztatów posłużą do zebrania danych dla celów opracowania diagnozy, celów, działań/przedsięwzięć i rezultatów ujętych w LSR.  Szczególną wartością dodaną tej metody będą wyniki dotyczące partnerstw i możliwości ich zawiązywania, gdyż uczestnikami warsztatów będą potencjalni partnerzy. Szacowany czas jednego warsztatu 3-4 godziny. Forma realizowana w sposób bezpośredni/stacjonarny z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na wprowadzenie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Tematyka warsztatów:

- Omówienie sektorów kluczowych dla obszaru LSR, w tym innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne, partnerstwa w realizacji LSR.

- Diagnoza obszaru LSR

- Analiza i opracowanie celów LSR,

- Analiza i dobór działań w ramach LSR.

- Wskaźniki i sposób ich pomiaru w LSR

Metody: praca w małych grupach nad poszczególnymi zagadnieniami (np. metodą World Café), burza mózgów, priorytetyzacja funkcjonalności.