Jak jeździć - Prosta i sąsiednie ulice

Jedno z wyniesionych skrzyżowań na ul. Prostej.

Na ul. Prostej obowiązuje pierwszeństwo przejazdu dla wszystkich uczestników ruchu drogowego w stosunku do wyjeżdżających z ul. Jesiennej, Letniej, Słonecznej, Wiosennej i Malinowej. Wymienione drogi są drogami gruntowymi. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1979 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021,450) skrzyżowaniem nie jest połączenie drogi twardej (ul. Prosta) z drogą gruntową.

W związku z powyższym kierujący pojazdem wyjeżdżając z drogi gruntowej na ul. Prostą włącza się do ruchu i jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu poruszającemu się ul. Prostą, w tym pieszym. Kierujący pojazdem przejeżdżając przez drogę dla rowerów, która jest wzdłuż ul. Prostej, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem, który skręca z ul. Prostej w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża lub kierującemu rowerem.

Skrzyżowanie ul. Prostej z ul. Spokojną  jest skrzyżowaniem równorzędnym. Żadnej z dróg nie nadano pierwszeństwa. Na tym obszarze wprowadzono strefę ograniczonej prędkości (40 km/godz.). W strefie tej nie powinno stosować się znaków określających pierwszeństwo na skrzyżowaniach.  Kierujący pojazdem, zbliżając się do tego skrzyżowania jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony.

Na ul. Prostej nie ma zakazu zatrzymywania i postoju. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym zatrzymanie i postój pojazdów jest dozwolony tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

Z uwagi na trwające prace związane z budową dróg na osiedlu Leśnym wraz z ich odwodnieniem oraz przebudową przejazdu kolejowego w ciągu ul. Łąkowej i Targowej, przejazd ten będzie zamknięty do końca marca 2022 r.