Konsultacje strategii ZIT

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Strategia ZIT to podstawowy dokument o charakterze strategicznym i operacyjnym umożliwiający wdrażanie ZIT, a także określający ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć. Strategia ZIT wskazuje: Wizję Rozwoju, Cele Strategiczne, Priorytety Rozwojowe, Kierunki Działań oraz zawiera listę projektów przewidzianych do realizacji w ramach alokacji ZIT przewidzianej w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Wyznaczone cele i kierunki wynikają z przeprowadzonej na potrzeby tego dokumentu diagnozy, wskazującej na najważniejsze problemy i wyzwania, na jakie należy odpowiedzieć na poziomie ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Misją BydOF jest trwały i zrównoważony rozwój Metropolii Bydgoszcz oraz podniesienie poziomu i jakości życia jej mieszkańców. W związku z faktem, iż na dzień dzisiejszy został opracowany projekt dokumentu Strategii ZIT wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, przed zakończeniem prac chcemy poznać opinię mieszkańców.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu Strategii ZIT została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.), z uwzględnieniem pełnego zakresu Prognozy w oparciu o całość zapisów art. 51, ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2.

Zgłaszanie uwag

Opracowany projekt ww. dokumentów dostępny będzie w dniach od 31 marca 2023 r. do dnia  21 kwietnia 2023 r. :

  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Bydgoszczy pod adresem: https://bip.um.bydgoszcz.pl/,
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego Bydgoszczy (Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego), przy ul. Jagiellońskiej 61, 85-027Bydgoszcz,
  • pod linkiem zamieszczonym na materiałach informacyjnych dotyczących ww. dokumentów  zamieszczonych na stronach urzędów Gmin/Starostw wchodzących w skład Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Wnioski i uwagi do projektu Strategii ZIT oraz Prognozy można wnosić:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wysyłając wypełniony formularz na adres e-mail angelika [dot] daronatum [dot] bydgoszcz [dot] pl),
  • w formie pisemnej (poprzez wypełnienie formularza uwag i wniosków dostępnego w wersji Word) na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027 Bydgoszcz,
  • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia dokumentów - siedzibie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego w Bydgoszczy pod adresem: 85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 61.

Wnioski i uwagi powinny być składane na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Wszystkie dokumenty pod tym LINKIEM.