KONTROLA kompostowników

KONTROLA kompostowników

Wydział Utrzymania Miasta informuje, że od maja 2022 roku rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych u właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy skorzystali z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. Właściciele nieruchomości mają obowiązek umożliwić dokonanie oględzin. W trakcie kontroli, pracownicy będą wykonywać dokumentację fotograficzną kompostowników oraz znajdujących się w nich bioodpadów. Właściciel nieruchomości po przeprowadzonej kontroli otrzyma protokół.

Wobec właściciela nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

- nie posiada kompostownika przydomowego

- nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

- uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym,

wydana zostanie decyzja o  utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymagać będzie złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.