Kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Zbioirnik ściekowy

Informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają kontroli dotyczącej realizacji obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa lata, na podstawie art. 6 ust. 5a i ust 5aa  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r., poz. 1469 t.j.)

Kontrole będą polegały na wezwaniu właścicieli nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim w celu okazania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Solec Kujawski a także dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za wykonanie usługi (rachunki lub faktury, na których wskazany będzie adres nieruchomości i ilość odebranych nieczystości ciekłych). Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.

Kontrole będą przeprowadzane przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim od listopada 2023 r.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny zawrzeć takie umowy niezwłocznie.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec Kujawskim nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Natomiast nieczystości ciekłe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

Wywozu nieczystości ciekłych należy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie Burmistrza Solca Kujawskiego na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Solec Kujawski. Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie BIP Gminy Solec Kujawski w zakładce Rejestry, archiwa i ewidencje.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.