Listy mieszkaniowe

Tablica ogłoszeń

Projekty list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony będą wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie miasta w terminie od 30 września do 14 października br. Uwagi i zastrzeżenia do projektów list można składać w formie pisemnej w kancelarii ogólnej urzędu (parter) w terminie od 15.10.2021r. do 28.10.2021r. Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i zastrzeżeń oraz ich ostatecznym zatwierdzeniu przez burmistrza, listy osób zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w terminie do 30 listopada 2021r.