Opieka wytchnieniowa 2024

Obraz autorstwa <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/srednio-strzal-mezczyzna-pomaga-niepelnosprawnemu-przyjacielowi_26383169.htm#query=osob%20niepelnosprawnych&position=11&from_view=keyword&track=ais&uuid=40694933-788f-4bb2-85c8-bf58fe47e2fb">Freepik</a>

 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 r.

Gmina Solec Kujawski planuje złożyć  wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 adresowany jest:

  • do członków rodzin/opiekunów dzieci posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (I grupa z ZUS, KRUS).

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Do programu kwalifikowane będą osoby:

  • mieszkające na terenie gminy Solec Kujawski,
  • które sprawują bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Udział w programie jest nieodpłatny.

 Warunkiem aplikowania do programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 jest złożenie:

  • karty zgłoszeniowej,
  • kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • ankiety kwalifikacyjnej do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024,

Chęć uczestnictwa w Programie należy zgłaszać w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim, Plac Jana Pawła II 4, lub telefonicznie pod numerem 509 944 244.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:  

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024 oraz telefonicznie pod nr 509 944 244

Liczba osób objętych wsparciem w 2024r. będzie uzależniona od ilości otrzymanych środków na realizację Programu.

Niniejsza informacja ma posłużyć diagnozie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.

 

Źródło: https://pl.freepik.com