Powiadomienie o ryzyku przekroczenia pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

PM10 w powietrzu

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019, poz. 1931) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu