Rada powiatu w Solcu Kujawskim

Uczestnicy posiedzenia.

Wczoraj, tj. 7 lutego, w Soleckim Centrum Kultury odbyła się sesja Rady Powiatu Bydgoskiego. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawozdanie starosty z wykonania uchwał rady oraz z działalności zarządu w okresie między sesjami; przyjęcia rocznej informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu bydgoskiego za 2023 rok. Ponadto radni dyskutowali o przystankach komunikacyjnych będących własnością lub w zarządzie powiatu, udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w powiecie bydgoskim. Radni głosowali także nad uchyleniem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. W sesji brali udział także przedstawiciele samorządu Solca Kujawskiego.