Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy

Świadczenia pieniężne  za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy

Świadczenia pieniężne  za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy

Uchwalona 12 marca br.  ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 683 z późn. zm.) określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa , oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski.

Na podstawie przepisów tej ustawy każdemu podmiotowi, w szczególności  osobie fizycznej, która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, na jego wniosek  może  być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przekroczenia granicy.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim, ul. 23 Stycznia 7 w punkcie informacyjnym, który rozpatrzony będzie  w ciągu miesiąca od dnia jego  złożenia. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2022 r.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. Wysokość świadczenia ustalona została na 40 zł za osobę dziennie. Przyznawane jest ono za okres faktycznego zapewnienia zamieszkiwania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonają upoważnieni pracownicy urzędu. Świadczenie nie będzie przysługiwało, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, podano nieprawdę.