Uroczyste wręczenie honorowych wyróżnień

Hnorowi obywatele z kwiatami w towarzystwie burmistrza i przewodniczącego rady miejskiej.

Prezes Grupy Kapitałowej Solbet Marek Małecki oraz prezes Drobex Agro Czesław Frischke dołączyli do grona Honorowych Obywateli Solca Kujawskiego. Jak stanowi uchwała rady miejskiej, honorowe obywatelstwo naszego miasta jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania rady miejskiej dla osób szczególnie zasłużonych dla Solca Kujawskiego oraz innych wybitnych osób. W tej samej uchwale czytamy, iż medal „Za zasługi dla  Solca Kujawskiego” jest zaszczytnym wyróżnieniem  przyznawanym osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, które przyczyniły się do rozwoju gminy, jej dobrego imienia, bądź zasłużyły się mieszkańcom Solca Kujawskiego. Medale te rada miejska przyznała: Zespołowi Wokalnemu Inwencja, Uniwersytetowi Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Grupie Ratownictwa Specjalistycznego Organizacji Proobronnej Bizon im. gen. Augusta Emila Fieldorfa, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu, Halinie Franaszczuk i Romanowi Guździołowi. Honorowe wyróżnienia wręczono 20 października podczas uroczystej gali w Soleckim Centrum Kultury. Jako pierwsi gratulacje przekazali wyróżnionym burmistrz Teresa Substyk i Bartłomiej Czaki, przewodniczący rady miejskiej. Honorowi obywatele naszego miasta w kilku słowach podziękowali za przyznany tytuł. W uroczystości wzięli udział Irena Santor i ks. kanonik Tadeusz Zabłocki – honorowi obywatele naszego miasta oraz Krystyna i Anna Nawrockie, żona i córka zmarłego burmistrza Antoniego Nawrockiego, także Honorowego Obywatela Solca Kujawskiego. Całość dopełniły muzycznie Chór Św. Cecylia oraz Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod dyrekcją Marka Czekały.

Wyróznieni medalami "Za zasługi dla Solca Kujawskiego"

Marek Małecki - treść uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego

UCHWAŁA NR LXXIV/494/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego Panu Markowi Małeckiemu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)1 oraz pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: ustanowienia honorowych wyróżnień Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 29 poz. 547)2

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W uznaniu zasług dla Gminy Solec Kujawski, nadaje się Panu Markowi Małeckiemu, Honorowe Obywatelstwo Solca Kujawskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
Bartłomiej Czaki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

1 Zmiany: Dz.U.2023.572, Dz.U.2023.1463, Dz.U.2023.1688
2 Zmiany: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 114, poz. 1481.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXXIV/494/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego Panu Markowi Małeckiemu
Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej Solca Kujawskiego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie: ustanowienia honorowego wyróżnienia miasta i gminy oraz regulaminem ich nadawania, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/298/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 r., „Honorowe Obywatelstwo Solca Kujawskiego” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.
Przedmiotowe wyróżnienie może zostać nadane przez Radę Miejską osobom szczególnie zasłużonym dla Solca Kujawskiego oraz innym wybitnym osobom.
Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego złożyło wniosek o nadanie „Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego” Panu Markowi Małeckiemu.
Z treści uzasadnienia wniosku wynika, że Pan Marek Małecki jako mieszkaniec i przedsiębiorca jest wyjątkowo oddany dla Solca Kujawskiego i jego lokalnej społeczności.

Pan Marek Małecki w 1974 r. ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę zawodową rozpoczął w 1975 r. w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów Prefabet w Solcu Kujawskim (obecnie Solbet Sp. z o.o.) na stanowisku kierownika działu produkcji i z tą firmą związany jest prawie nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W latach 1980 – 1981 Pan Marek Małecki przewodniczył Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym został zdegradowany do stanowiska robotnika fizycznego. Następnie wrócił na stanowisko kierownicze jako mistrz w dziale energetycznym firmy Prefabet. W latach 1984 – 1987 pracował jako specjalista ds. produkcji i technologii betonu komórkowego oraz cegły silikatowej w wybudowanych wg polskiej technologii zakładach w Karbali i An Najaf. Po powrocie do kraju prowadził własną działalność gospodarczą. W 1991 r., po wygranym konkursie na stanowisko dyrektora, wrócił do Prefabetu i przystąpił do jego prywatyzacji. Po przekształceniach własnościowych, przedsiębiorstwo zmieniło nazwę na Solbet Sp. z o.o., a Pan Marek Małecki został Prezesem Zarządu pełniąc tę funkcję do dnia dzisiejszego. Zbudował Grupę Kapitałową Solbet, która
powstała po zakupie i konsolidacji rozproszonych zakładów oraz ich modernizacji. Pan Marek Małecki jest architektem tworzenia Grupy Kapitałowej Solbet na terenie całej Polski produkującej materiały budowlane, która pod względem wielkości produkcji zajmuje 1 miejsce w Polsce i 2 miejsce w UE.
Prezydent Andrzej Duda oraz Komisja Krajowa „Solidarności” w 2018 r. uhonorowała Prezesa Małeckiego tytułem Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Pan Marek Małecki w 2019 roku otrzymał od Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, a dzisiaj Politechniki Bydgoskiej za poparciem Senatów: Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie i Politechniki Opolskiej tytuł doktora honoris causa.
Pan Marek Małecki od ponad 20 lat jest Członkiem Rady Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przemysłu Betonów, około 10 lat jest Przewodniczącym Rady Programowej ogólnopolskiego miesięcznika Materiały Budowlane, ponad 10 lat jest Członkiem Rady Ogólnopolskiego Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.
Komisja zakładowa i Zarząd Regionu Toruńskiego i Włocławskiego w 2023 r. nadały Panu Markowi Małeckiemu tytuł „Honorowego Pierwszego Przewodniczącego Solidarności”. Od Papieża Benedykta XVI Pan Marek Małecki otrzymał najwyższe oznaczenie Stolicy Apostolskiej dla osób cywilnych „Pro Eccesia et Pontifice”. Jest Konfratrem Jasnogórskim Zakonu Paulinów od 2018 roku. Za zasługi dla Ziemi Świętej w Izraelu i Palestynie Marek Małecki otrzymał „Order Zasługi” nadany przez Patriarchę Jerozolimy. Pan Marek Małecki odznaczony został Krzyżem Kawalerskim nadanym przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Krzyżem Oficerskim nadanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Został również odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka na polach Bitwy pod Komarowem w 2022r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta Andrzeja Dudę.
Oprócz dorobku zawodowego istotne jest zaangażowanie Pana Marka Małeckiego w życie społeczne i kulturalne naszej gminy. Od 2014 r. Pan Marek Małecki z uwagi na sytuację zdrowotną czy też finansową udzielił naszym mieszkańcom wsparcia finansowego na łączną kwotę około 7 mln zł. Wsparcia finansowego Pan Marek Małecki udzielił także na realizację zadań inwestycyjnych w gminie, wśród których wymienić należy budowę ulicy Cichej, budowę parkingu przy kościele pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika, rozbudowę cmentarza przy ul. Ks. Piotra Skargi wraz z budową kolumbarium, budowę chodników na skwerze Solidarności, utworzenie Muzeum Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z Pomnikiem św. Floriana, wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury w fotele, projektor, pianino, kserokopiarkę oraz w ławeczkę z postacią z brązu Ireny Santor. Pan Marek Małecki
sfinansował całkowity remont kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz projekt i budowę pomników na terenie miasta tj. św. Jana Pawła, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Chrztu Polski, żołnierzy Armii Krajowej, bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. W 2015 r. i w 2018 r. Pan Marek Małecki sfinansował zakup dwóch samochodów, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, któremu corocznie udziela wsparcia finansowego na bieżącą działalność. Pan Marek Małecki wsparcia finansowego udziela także innym instytucjom gminnym oraz organizacjom pozarządowym, m.in. Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Muzycznej I stopnia, Muzeum im. Księcia Przemysła, Ochotniczej Straży Pożarnej, Spółdzielni Mieszkaniowej Transportowiec, Stowarzyszeniu Rozwoju Solca Kujawskiego i Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. Pomocy finansowej Pan Małecki udziela także Ukrainie, w tym naszemu miastu partnerskiemu – Bahsztanka.
Pan Marek Małecki udziela pomocy finansowej nie tylko na rzecz rozwoju i funkcjonowania naszej gminy, ale również na terenie całej Polski i świata, w tym: w Dominikanie, Sudanie, Libanie, Syrii, Kazachstanie, Etiopii, Nowej Gwinei, Senegalu, Republice Środkowej Afryki, Bośni i Hercegowinie, Litwie. Dzięki pomocy Pana Marka Małeckiego w Republice Środkowej Afryki i na Madagaskarze zostały pobudowane szkoły. Pan Marek Małecki od 8 lat sprawuje stałą opiekę i jest mecenasem Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze w Szwajcarii. Od kilku lat sprawuje stałą opiekę i jest mecenasem Muzeum Bitwy pod Wiedniem na Kahlenbergu w Austrii, mecenasem Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie w Zakopanem, opiekuje się farą w Nowogródku, w której był ochrzczony Adam Mickiewicz. Przez wiele lat udziela również pomocy powodzianom, poszkodowanym w huraganach, niepełnosprawnym olimpijczykom, Polakom na Wschodzie. Okazał wielokrotną znacząca pomoc dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Solbet jako pierwsza firma w Polsce, w Solcu Kujawskim ukończyła budowę fabryki wodoru ekologicznego. Firmę Solbet w 2020 roku wizytował Prezydent Andrzej Duda.
Wniosek złożony przez Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego był przedmiotem analizy komisji stałych Rady Miejskiej i został przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne

Czesław Frischke - treść uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego

UCHWAŁA NR LXXIV/495/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego Panu Czesławowi Frischke

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)1 oraz pkt 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: ustanowienia honorowych wyróżnień Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz przyjęcia regulaminu ich nadawania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 29 poz. 547)2

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W uznaniu zasług dla Gminy Solec Kujawski, nadaje się Panu Czesławowi Frischke, Honorowe Obywatelstwo Solca Kujawskiego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
Bartłomiej Czaki

Przewodniczący Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

1 Zmiany: Dz.U.2023.572, Dz.U.2023.1463, Dz.U.2023.1688.
2 Zmiany: Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 114, poz. 1481.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXXIV/495/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2023 ROKU
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Solca Kujawskiego Czesławowi Frischke
Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/161/2005 Rady Miejskiej Solca Kujawskiego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie: ustanowienia honorowego wyróżnienia miasta i gminy oraz regulaminem ich nadawania, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/298/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010 r. „Honorowe Obywatelstwo Solca Kujawskiego” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim.
Przedmiotowe wyróżnienie może zostać nadane przez Radę Miejską osobom szczególnie zasłużonym dla Solca Kujawskiego oraz innym wybitnym osobom.
Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego złożyło wniosek o nadanie „Honorowego Obywatela Solca Kujawskiego” Panu Czesławowi Frischke.
Z treści uzasadnienia wniosku wynika, że Pan Czesław Frischke jako mieszkaniec i przedsiębiorca jest wyjątkowo oddany dla Solca Kujawskiego i jego lokalnej społeczności.

Pan Czesław Frischke uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim . W 1976 r. ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Karolewie, a następnie rozpoczął, wraz z małżonką, działalność na własnym gospodarstwie rolnym w sołectwie Makowiska. Wiele lat później, już jako praktyk, pogłębił swoją wiedzę, zdobywając w 1997 r. tytuł inżyniera a w 1999 r. tytuł magistra w zakresie rolnictwa oraz ekonomiki, organizacji i zarządzania, na Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy.
Życie zawodowe Pana Czesława Frischke koncentruje się na ciągłym rozwoju i doskonaleniu produkcji drobiarskiej. W 1987 r. założył wraz z braćmi Przedsiębiorstwo Drobiarskie Drobex Sp. z o.o., a w 1992 r. wraz z małżonką, spółkę Drobex-Agro Sp. z o.o..
Czesław Frischke od ponad 45 lat zaangażowany jest w różne dziedziny działalności rolniczej, poczynając od uprawy zbóż, produkcji jaj wylęgowych przez produkcję paszy, wylęgi piskląt brojlerów, chów żywca drobiowego, na produkcji mięsa drobiowego i jego
przetworów skończywszy. Przez cały ten czas stawia sobie i współpracownikom ambitne i odważne cele, zarażając innych niespożytą energią, entuzjazmem i pasją. Pasja ta udziela się również najbliższym, dzięki której wszystkie trzy córki wraz z mężami zaangażowane są w codzienne życie firmy.
Kilkudziesięcioletnia praca Pana Czesława Frischke i jego rodziny owocuje tym, że dziś grupa Drobex jest jedną z największych i najlepiej zorganizowanych integracji drobiarskich w Polsce. Produkty Drobexu są dziś krajowym wyznacznikiem wysokiej jakości, smaku i bezpieczeństwa mięsa drobiowego. Powstawanie i przetwórstwo tychże produktów odbywa się w 3 zakładach produkcyjnych w Solcu Kujawskim i w Bydgoszczy.
Pan Czesław Frischke chętnie angażuje się w działalność różnego rodzaju instytucji. Jako uczeń technikum był współzałożycielem oazowego Ruchu Światło Życie przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Solcu Kujawskim. Przez wiele kolejnych lat udzielał się jako animator młodzieżowej grupy rekolekcyjnej. Wchodząc w dorosłość na przełomie lat 70-tych i 80-tych, nie pozostał obojętny na zmiany społeczne i polityczne, jakie zachodziły w naszym kraju. Wraz z bratem Kazimierzem działał aktywnie w związku Solidarność Rolników Indywidualnych, tworząc wkrótce jego oddział w Solcu Kujawskim. W tym czasie angażował się również w wymierną pomoc na rzecz kościoła. Za swoją działalność opozycyjną doświadczył ze strony ówczesnych władz PRL reperkusji, takich jak przeszukania domu i przesłuchania na okoliczność posiadania obciążających materiałów. Pod koniec lat 90-tych Czesław Frischke był Prezesem Klubu Polskiego Producenta Żywności przy Stowarzyszeniu E. Kwiatkowskiego w Poznaniu, gdzie uczestniczył w promowaniu polskich producentów rolnych, promując tym samym naszą gminę.
Pan Czesław Frischke od ponad 20 lat jest członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego, gdzie aktywnie uczestniczy w opracowywaniu strategii rozwoju naszego miasta. Wsparł inicjatywę powołania patrona Zespołu Szkół Zawodowych imieniem Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim oraz wspomógł prace nad powstaniem portretu patrona szkoły, za co został wyróżniony w 2001 r. tytułem Rycerza Księcia Przemysła. Jak sam mówi, jego moralnym obowiązkiem jest pomoc lokalnej społeczności. To zobowiązanie realizuje na co dzień, pomagając finansowo i materialnie licznym instytucjom, takim jak szkoły, ośrodki pomocy społecznej, kluby sportowe, organizacje pro-zwierzęce etc.
Udziela pomocy dzieciom specjalnej troski i z rodzin ubogich poprzez m.in. sponsorowanie akcji dożywiania uczniów w soleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla imprez integracyjnych oraz wakacji dla dzieci i młodzieży, wyjazdów na obozy i kolonie.
Współpracuje z Urzędem Miejskim, soleckimi szkołami, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Soleckim Centrum Kultury, poprzez m.in. udzielanie wsparcia rzeczowego jednej z największych imprez „Dożynek Gminnych”, udzielanie wsparcia rzeczowego i finansowego dla organizowanych wielu imprez kulturalnych, integracyjnych, szczególnie tych organizowanych dla dzieci i młodzieży np. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, imprez sportowych oraz imprez organizowanych przez szkoły, takich, jak konkursy wiedzy i spotkania integracyjne.
Pan Czesław Frischke wspiera również finansowo niezliczone przedsięwzięcia społeczne i kulturalne, w tym coroczny festiwal operowy oraz inicjatywy sportowe i turnieje. Ponadto od lat 90-tych działa w Radzie Fundacji Rozwoju Kardiologii przy szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy.
Kierując się, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym, takimi wartościami jak: solidność i rzetelność, wiarygodność i zaufanie – Pan Czesław Frischke został wyróżniony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako "Zasłużony dla Rolnictwa" a także otrzymał Medal Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Uzyskał także gratulacje z rąk Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Agroliga’98”.
Wszystkie wymienione działania, zarówno zawodowe, jak i społeczne podejmowane w gminie Solec Kujawski, ale też te podejmowane w kraju i zagranicą promują Gminę Solec Kujawski.
Wniosek złożony przez Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego był przedmiotem analizy na posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej i został przez wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowany.
W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.