Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki – Komunikat  do rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Zgodnie z art. 70 ust. 1  Konstytucji Rzeczypospolitej „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa”.

Od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do jej ukończenia dziecko spełnia obowiązek szkolny, natomiast po jej ukończeniu i do ukończenia 18 roku życia uczeń spełnia obowiązek nauki.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.) dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy.

Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

  1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
  2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani  do :

  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
  3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć ;
  4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 (np. obowiązek może być spełniany również przez uczęszczanie do przeszkoli i szkół za granicą).

Art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza miasta na terenie którego dziecko mieszka informowania o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca realizacji obowiązku nauki w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia, należy również zgodnie z ustawowym zapisem poinformować Burmistrza Solca Kujawskiego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego/nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Edukacji UM lub pod nr tel. 52/ 387-01-20.

Do pobrania