Wyprawka szkolna

Kredki

Rządowe wsparcie dla niepełnosprawnych uczniów na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024.

 

W bieżącym roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników, obejmuje się uczniów:

 

- słabowidzących,

- niesłyszących,

- słabosłyszących,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wymienionych powyżej,

 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Pomoc dotyczy dofinansowania zakupu podręczników zarówno do kształcenia ogólnego jak i zawodowego, w obu przypadkach również podręczników do kształcenia specjalnego, a także materiałów edukacyjnych.

 

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, jest udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 m.in. do :

 

1) branżowej szkoły I stopnia,

2) branżowej szkoły II stopnia,

3) liceum ogólnokształcącego,

4) technikum.

 

  • Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych, do kształcenia zawodowego, jest udzielana uczniom, uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 m. in. do:

 

1) branżowej szkoły I stopnia,

2)  branżowej szkoły II stopnia,

3) technikum.

 

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód – do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników wraz z niezbędnymi dokumentami można składać do dnia 8 września 2023 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024.