MKU

Metropolitalne Karty Uczniowskie będą wydawane przez Gminę Solec Kujawski na podstawie zarządzenia z dnia 30 czerwca br. Dokument ten będzie upoważniać uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do korzystania z ulg w biletach komunikacji miejskiej, prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz aż do 30 września roku, w którym ukończą 20 lat.

Karta wydawana jest na dany rok szkolny, a wypadku przysługiwania uprawnień na kolejne okresy nauki szkolnej, wniosek MKU należy ponawiać. Warunkiem ubiegania się o MKU jest fakt zamieszkiwania w gminie Solec Kujawski, który należy potwierdzić odpowiednim dokumentem na etapie składania wniosku.

Wniosek o wydanie MKU wypełnia, składa i potwierdza rodzic lub prawny opiekun, a w wypadku osób, które ukończyły 13 rok życia, dopuszcza się samodzielne złożenie wniosku po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości. We wniosku o wydanie karty można, lecz nie jest to konieczne, podać numer telefonu w celach ułatwienia kontaktu między wydającym, a ubiegającym się o kartę.

Dokument można wypełnić osobiście w urzędzie (ul. 23 Stycznia 7, pok. nr 9), za pomocą stron internetowych: www.soleckujawski.pl. lub www.bip.soleckujawski.pl, gdzie znajduje się formularz wniosku. O terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków poinformujemy.