Punkt „Światełko”

Punkt „Światełko” działa w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Solcu Kujawskim na podstawie Ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Punktu „Światełko” mieści się w Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim a jego obszarem działania jest Miasto i Gmina Solec Kujawski.

Punkt pracuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 15.15 – 17.15

Natomiast we wtorki odbywają się konsultacje dla rodziców/opiekunów z pedagogiem w godz. 16.30 – 18.30

Punkt świadczy specjalistyczną pomoc w związku z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, w szczególności dla krzywdzonych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez:

 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • przygotowywanie dzieci i młodzieży do samodzielnego życia,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi,
 • stwarzanej szansy do pokonywania niekorzystnych uwarunkowań w domu rodzinnym.

Punkt realizuje następujące zadania:

 • pomoc pedagogiczną, psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w których występuje alkoholizm i przemoc w rodzinie.
 • kształtuje umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego poprzez: kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, organizowanie zajęć sportowych, plastycznych, wycieczek edukacyjny itp.
 • udziela wsparcia rodzicom i opiekunom dzieci objętych pomocą poprzez indywidualne konsultacje dotyczące trudności osobistych oraz w relacjach z dziećmi; indywidualne lub grupowe spotkania psychoedukacyjne skierowane do dzieci w celu podniesienia ich umiejętności psychospołecznych oraz rodziców w celu podnoszenia ich kompetencji opiekuńczo-wychowawczych
 • dociera do źródeł kryzysu w rodzinie dzieci, łagodzi go lub likwiduje,
 • udziela wsparcia psychicznego. pedagogicznego dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem, przemocą czy narkomanią,
 • zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacja, przestępczością, uzależnieniami i innym patologiami,
 • współpracuje za pośrednictwem pracownika socjalnego Ośrodka pomocy Społecznej zatrudnionego w rejonie opiekuńczymi dziecka, ze szkoła, kuratorami rodzinnymi, asystentami rodziny i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.