Centrum Usług Społecznych

Siedzxiba Centrum usług Społecznych przy ul. Kościuszki 12

Plakat o dofinansowaniu przez Unię Europejską.

Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim (dawniej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) jest instytucją, której głównym celem jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Udzielana pomoc zmierza zawsze do poprawy sytuacji osób i rodzin, poprzez wsparcie pracowników socjalnych, którzy jednocześnie stanowią wizytówkę CUS. Wszelkie działania podejmowane przez pracowników CUS zmierzają do określenia problemów klientów i ich likwidowania, a w relacji długofalowej do tworzenia możliwości rozwoju mieszkańców. W dużej mierze podejmowane działania nakierunkowane są na odzyskanie i wzmocnienie samodzielnego funkcjonowania rodzin, a także włączenie ich i angażowanie do życia w społeczności lokalnej. Wszystkie wspomniane wyżej działania CUS zmierzają do zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Aby te cele osiągnąć Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim pozyskuje również środki z zewnątrz, głównie poprzez realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Na przestrzeni lat, w znaczący sposób zmienił się charakter pracy i  ilość zlecanych, nowych zadań, co zaowocowało zwiększeniem się kadry pracowniczej. To w konsekwencji doprowadziło do rozbudowy struktury organizacyjnej CUS i zwiększonej liczby zatrudnionych pracowników. Koniecznym się stało wprowadzenie logicznego rozdzielenia siedzib CUS, by ułatwić mieszkańcom dostęp do odpowiedniej komórki organizacyjnej. Obecnie pracownicy CUS mieszczą się w odrębnych budynkach, a w nich poszczególne sekcje.

  1. Budynek główny mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 12. W tej siedzibie można zgłaszać się w celu uzyskania wsparcia finansowego, do pracowników socjalnych zajmujących się głównie pracą socjalną, skierowaniami do DPS,   zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest też miejscem, gdzie urzęduje Dyrektor Centrum Usług Społecznych, z którym mieszkańcy mogą umówić się na spotkanie. Funkcjonują tam także Punkty konsultacyjne dla osób zmagających się z uzależnieniami i współuzależnieni. Telefon kontaktowy: 798422413. 

Można się tam udać w celu załatwienia spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz rządowym programem „Czyste Powietrze”. Telefon kontaktowy: 666385070. 

  1. Drugą siedzibą Centrum stanowi budynek znajdujący się przy Placu Jana Pawła II 4, który opatrzony jest nazwą „Dom Dobrych Praktyk”. W głównej mierze poświęcony jest on osobom starszym, chorym czy niepełnosprawnym. Należy się do niego udać w celu uzyskania informacji i wsparcia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy asystenta rodziny, wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej lub pomocy w formie pracy socjalnej. Można tam także uzyskać wsparcie psychologa czy psychiatry.

W budynku mieszczą się także trzy mieszkania chronione wspierane oraz funkcjonuje Klub samopomocy „Stokrotka”. Telefon kontaktowy: 502 932 397 

  1. Trzeci budynek stanowi Warsztat Terapii Zajęciowej znajdujący się przy ulicy 23 Stycznia17c. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która daje osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztat nie jest placówką samodzielną, lecz stanowi część struktury Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim.
    Telefon Kontaktowy: 52 387 45 72
    .

 

Opis projektu

 

Projekt: Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim

Wartość projektu: 4 033 787,25 zł.

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027: 3 428 719,16 zł.

Grupy docelowe: 178 (130 kobiet i 48 mężczyzn) zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie Gminy Solec Kujawski w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

W tym:

Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu Osoby z niepełnosprawnością, Osoby doświadczające przemocy domowej Mieszkańcy Gminy Solec Kujawski w ramach realizacji Planu Organizowania Społeczności Lokalnej przez Organizatora Społeczności Lokalnej zatrudnionego w ramach projektu.

Cel projektu: Zwiększenie dostępu 178 mieszkańców  Gminy Solec Kujawski do ogólnodostępnych, dobrej jakości, zintegrowanych usług społecznych odpowiadających ich potrzebom w okresie od  1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku poprzez przekształcenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim w Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim.

Efekty:

Wskaźniki realizacji projektu:

Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 148 (103 kobiety i 45 mężczyzn). Liczba opiekunów faktycznych/nieformalnych objętych wsparciem w programie – 30 (27 kobiet i 3 mężczyzn). Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1. Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej – 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 30 (27 kobiet i 3 mężczyzn). Liczba osób świadczących usługi w społeczności lokalnej dzięki wsparciu w programie – 34 (31 kobiet i 3 mężczyzn). Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 17 (10 kobiet i 7 mężczyzn).

W ramach projektu przewidziano wsparcie:

W ramach asystencji osobistej wspierającej aktywność, w szczególności osób z niepełnosprawnościami – 15 osób. W ramach wsparcia opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 30 osób.
W ramach rozwoju mieszkalnictwa treningowego – 2 osoby.
W ramach wsparcia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób doświadczających przemocy domowej w ramach Interwencji Kryzysowej – 60 osób. W ramach rozwoju specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania – wsparcie pielęgniarki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 28 osób. Zapewnienie transportu door – to – door jako usługa uzupełniająca dla innych usług w ramach projektu i 43 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu nie korzystających z innych form wsparcia w ramach projektu. Realizacja 64 wydarzeń w latach 2024 – 2027 w ramach realizacji Planu Organizacji Społeczności Lokalnej.

W ramach projektu zostaną doposażone w meble i sprzęt stanowiska pracy oraz sfinansowane wynagrodzenia Organizatora Społeczności Lokalnej i Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Zostanie doposażona sala szkoleniowa do realizacji wsparcia w ramach projektu.
Ponadto planowana jest adaptacja lokalu mieszkalnego ma mieszkanie treningowe, które zostanie wyposażone w sprzęt i meble. Zakupiony zostanie samochód przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością do realizacji usługi door-to-door. Zostaną zatrudnione osoby do świadczenia wsparcia w ramach zaplanowanych w projekcie usług.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

Zadanie I. Wdrożenie działalności Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim

Zadanie II. Wdrożenie i realizacja usług społecznych – część I.

Zadanie III. Wdrożenie i realizacja usług społecznych – część II.

#FunduszeEuropejskie

Logotypy