Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim jest instytucją, której głównym celem jest świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Udzielana pomoc zmierza zawsze do poprawy sytuacji osób i rodzin, poprzez wsparcie pracowników socjalnych, którzy jednocześnie stanowią wizytówkę Ośrodka. Wszelkie działania podejmowane przez pracowników Ośrodka zmierzają do określenia problemów klientów i ich likwidowania, a w relacji długofalowej do tworzenia możliwości rozwoju mieszkańców. W dużej mierze podejmowane działania nakierunkowane są na odzyskanie i wzmocnienie samodzielnego funkcjonowania rodzin, 
a także włączenie ich i angażowanie do życia w społeczności lokalnej. Wszystkie wspomniane wyżej działania Ośrodka zmierzają do zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Aby te cele osiągnąć Ośrodek pozyskuje również środki z zewnątrz, głównie poprzez realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Na przestrzeni lat, w znaczący sposób zmienił się charakter pracy i  ilość zlecanych, nowych zadań, co zaowocowało zwiększeniem się kadry pracowniczej. To w konsekwencji doprowadziło do rozbudowy struktury organizacyjnej Ośrodka i zwiększonej liczby zatrudnionych pracowników. Koniecznym się stało wprowadzenie logicznego rozdzielenia siedzib Ośrodka, by ułatwić mieszkańcom dostęp do odpowiedniej komórki organizacyjnej. 
Obecnie pracownicy Ośrodka mieszczą się w odrębnych budynkach, a w nich poszczególne sekcje.

 1. Budynek główny mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W tej siedzibie można zgłaszać się w celu uzyskania wsparcia finansowego, pomocy asystenta rodziny, pracowników socjalnych zajmujących się głównie pracą socjalną i zadaniami z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest też miejscem, gdzie urzęduje Dyrektor Ośrodka, z którym mieszkańcy mogą umówić się na spotkanie. Funkcjonują tam także Punkty konsultacyjne dla osób zmagających się z uzależnieniami, współuzależnieni, lub potrzebują wsparcia psychologa czy psychiatry.
  Telefon kontaktowy: 52 387 87 02    
 2. Kolejną siedzibą Ośrodka stanowią pomieszczenia znajdujące się przy ulicy 23 Stycznia 14a. Można się tam udać w celu załatwienia spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami wychowawczymi (tzw. 500+), świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz rządowym programem „Dobry Start” (tzw. 300+) i „Czyste Powietrze”
  Telefon kontaktowy: 52 387 86 80 
 3. Trzecią siedzibą Ośrodka stanowi budynek znajdujący się przy Placu Jana Pawła II 4, który opatrzony jest nawą „Dom Dobrych Praktyk”. W głównej mierze poświęcony jest on osobom starszym, chorym czy niepełnosprawnym. Należy się do niego udać w celu uzyskania informacji i wsparcia w formie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, skierowania do DPS, wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej lub pomocy w formie pracy socjalnej. W budynku mieszczą się także trzy mieszkania chronione wspierane oraz funkcjonuje Klub samopomocy „Stokrotka”.
  Telefon kontaktowy: 502 932 397 
 4. Czwarty budynek stanowi Warsztat Terapii Zajęciowej znajdujący się przy ulicy 23 Stycznia17c. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która daje osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Warsztat nie jest placówką samodzielną, lecz stanowi część struktury Ośrodka.
  Telefon Kontaktowy: 52 387 45 72